Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 290/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-13

Orzeczeń Sądów Administracyjnych)., Sprawa wskazana w sprzeciwie o sygnaturze II OZ 148/08 dotyczyła, jak wskazał również pełnomocnik, renty planistycznej. Była więc sprawą...

I OSK 1831/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013, poz. 674 ze zm., dalej upz), ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach...
na podstawie rządowego programu pomocy społecznej, który jest aktem planistycznym. Program tego rodzaju, uchwalony przez Radę Ministrów, ma charakter aktu fakultatywnego; Rada...