Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

tylko w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36...
nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, mającego wpływ na wartość działek (str.5), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

II SA/Wr 530/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 531/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK 545/10). Biorąc powyższe pod uwagę skład...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych obszarów w ogóle nie ustanowiono...
takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12...

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II OSK 232/12 - Wyrok NSA z 2012-04-04

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. W ocenie Sądu I instancji nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por...
zaistnienia okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Kr 1166/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych...
obszarów w ogóle nie ustanowiono takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne...

II OSK 3060/12 - Wyrok NSA z 2014-06-09

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych obszarów...
w ogóle nie ustanowiono takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne. Z treści art. 15...

II OSK 2373/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

ze zm. powoływana w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia jako 'u.plan.zag.prz.')., Obowiązek ustalenia renty planistycznej istnieje tylko wtedy, gdy uchwalenie planu...
stawki renty planistycznej i jest on niezależny od przewidywań lub nawet spekulacji co do ewentualnego wzrostu lub spadku wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   23