Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

procentowych renty planistycznej, stawka zerowa, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązkiem pobierania renty...
planistycznej. , Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Muszą...

II SA/Bk 321/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-21

procentowych renty planistycznej, stawki zerowej, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązku pobierania...
renty planistycznej. , II. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

, który uczynił rentę planistyczną jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Na poparcie swojego stanowiska Wojewoda podał przykłady z orzecznictwa., Na powyższe...
unieważnionej normy prawnej wyżej wskazanej uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1 % do 30...

II SA/Bk 621/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W uzasadnieniu orzeczenia nadzorczego wywiedziono, że art. 36 ust. 4 ustawy, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje organ do pobrania renty planistycznej...
. W zakresie stwierdzenia nieważności § 45 pkt 2 uchwały, Gmina B. uważa, że określenie wysokości renty planistycznej na 0 % jest zgodne z prawem, albowiem art. 36 ust 4...

II OSK 1247/05 - Wyrok NSA z 2006-10-24

, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym, a także dochód budżetu gminy. Powyższe stanowisko ma też swoje odzwierciedlenie...
. uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1% do 30%., Wskazując na powyższe naruszenia strona...

II SA/Ol 1012/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-27

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. rentę planistyczną, a przyjęcie zerowej stawki procentowej tej opłaty narusza powołany przepis...
2009r., sygn. akt II OSK 1778/08). Określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego...

II SA/Wr 417/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

procentową, na podstawie której ustala się rentę planistyczną., W podsumowaniu Rada wniosła o uchylenie aktu nadzoru i obciążenie Wojewody kosztami postępowania...
., W odpowiedzi na skargę Wojewoda podtrzymał swoje stanowisko, i wniósł o jej oddalenie. Organ nadzoru podkreślił, że stawka renty planistycznej uregulowana jest w planie...

II SA/Wr 418/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

której ustala się rentę planistyczną., W podsumowaniu Rada wniosła o uchylenie aktu nadzoru i obciążenie Wojewody kosztami postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda podtrzymał...
swoje stanowisko, i wniósł o jej oddalenie. Organ nadzoru podkreślił, że stawka renty planistycznej uregulowana jest w planie miejscowym, a procedura uchwalania i zmiany...

II SA/Wr 419/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

jest spełniony - plan miejscowy zawiera stawkę procentową, na podstawie której ustala się rentę planistyczną., W podsumowaniu Rada wniosła o uchylenie aktu nadzoru...
, MNU, MSU, MWU, U, UT, UTN,RM, RMN., Istotą uchwały zmieniającej było zatem obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca...

II SA/Wr 416/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

jest spełniony - plan miejscowy zawiera stawkę procentową, na podstawie której ustala się rentę planistyczną., W podsumowaniu Rada wniosła o uchylenie aktu nadzoru i obciążenie...
uchwały zmieniającej było zatem obniżenie stawki opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
1   Następne >   +2   4