Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

procentowych renty planistycznej, stawka zerowa, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązkiem pobierania renty...
planistycznej. , Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Muszą...

II SA/Bk 321/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-21

procentowych renty planistycznej, stawki zerowej, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązku pobierania...
renty planistycznej. , II. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

, który uczynił rentę planistyczną jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Na poparcie swojego stanowiska Wojewoda podał przykłady z orzecznictwa., Na powyższe...
unieważnionej normy prawnej wyżej wskazanej uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1 % do 30...

II SA/Bk 621/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W uzasadnieniu orzeczenia nadzorczego wywiedziono, że art. 36 ust. 4 ustawy, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje organ do pobrania renty planistycznej...
. W zakresie stwierdzenia nieważności § 45 pkt 2 uchwały, Gmina B. uważa, że określenie wysokości renty planistycznej na 0 % jest zgodne z prawem, albowiem art. 36 ust 4...

II OSK 1247/05 - Wyrok NSA z 2006-10-24

, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym, a także dochód budżetu gminy. Powyższe stanowisko ma też swoje odzwierciedlenie...
. uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1% do 30%., Wskazując na powyższe naruszenia strona...

II SA/Ol 1012/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-27

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. rentę planistyczną, a przyjęcie zerowej stawki procentowej tej opłaty narusza powołany przepis...
2009r., sygn. akt II OSK 1778/08). Określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego...

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

i prawnych sprawy., Organ nadzoru jako przyczynę stwierdzenia nieważności uchwały przyjął brak określenia stawki renty planistycznej i nie zgodził się ze stanowiskiem...
objętych planem albo gdy do nieruchomości objętych planem nie mogą zaistnieć przesłanki do pobrania renty planistycznej. W prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany...

II SA/Bk 548/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-09

w pkt 2 wyroku., W uzasadnieniu sąd wskazał, iż obowiązek uiszczenia jednorazowej opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość...
42 pkt 1 uchwały - ustalenia zerowej stawki renty planistycznej., Zarzuciła naruszenie:, - art. 3, 15 ust. 2 pkt 11, art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

II OSK 346/07 - Wyrok NSA z 2007-06-20

renty planistycznej oraz uznanie sprzeczności zapisów uchwały w sprawie planu części osiedla S. bez wyraźnego wskazania uchybień i błędną interpretację zapisów planu...
przestrzennego zerowej stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty (str. 285 komentarza). Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost...

II OSK 1519/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

procentowej dla tej opłaty lub ustalono stawkę 0% nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Dla wykazania sytuacji uzasadniającej tego rodzaju ustalenia...
wykładnia normy art. 36 ust. 4 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak...
1   Następne >   +2   4