Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II OSK 2812/16 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Pacjenta do wydania w określonym terminie aktu oraz stwierdził, że bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok zapadł...
w terminie 60 dni od zwrotu akt z prawomocnym wyrokiem sądu,, 5) stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z naruszeniem prawa i naruszenie prawa było rażące,, W uzasadnieniu...

III SAB/Gl 237/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-16

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) oddala wniosek w zakresie przyznania sumy pieniężnej, 3) zasądza od Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego...
opieki zdrowotnej udzielonych za granicą: stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności oraz, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1...

III SAB/Gl 199/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej, 3) zasądza od Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w kwestii odmowy przyznania skarżącej sumy pieniężnej i oddalenia wniosku o zwrot kosztów postepowania sądowego...

IV SAB/Gl 170/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-13

zdrowotnej udzielonych za granicą 1) stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz że nie miało ono miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) odmawia...
postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto pełnomocnik domagał się przyznania od organu na rzecz skarżącego odpowiedniej sumy pieniężnej na podstawie...

IV SAB/Gl 137/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

za granicą 1) stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłości postępowania; 2) stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
oraz stwierdzić, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa. W rozbudowanych motywach podkreślił, że zażalenie jest zasadne, a winę...

IV SAB/Gl 136/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) odmawia przyznania na rzecz skarżącej kwoty pieniężnej...
bez rażącego naruszenia prawa. W rozbudowanych motywach podkreślił, że zażalenie jest zasadne, a winę za to ponosi Dyrektor Oddziału, jednakże podejmowane przez ten organ...

II OSK 2226/10 - Wyrok NSA z 2011-03-02

stwierdzając nieważność decyzji w oparciu o przesłankę rażącego naruszenia prawa nie dokonały szczegółowej oceny tego naruszenia., W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, w trakcie...
charakter rażącego naruszenia prawa, które mogłoby skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji., Główny Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie...

IV SAB/Gl 175/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) odmawia przyznania skarżącemu sumy pieniężnej, 3) umarza...
w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez sąd skargi oraz o orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto pełnomocnik domagał...

III SA/Wr 530/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji dotknięta jest taką właśnie sankcją nieważności wynikającą...
z przywołanego przepisu procedury administracyjnej przedmiotowe decyzje zostały bowiem wydane z rażącym naruszeniem prawa., 'Rażące naruszenie prawa' jest pojęciem nieostrym...

III SAB/Gl 214/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-17

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do załatwienia sprawy; 3) oddala skargę...
ponaglenie na bezczynność prowadzonego postępowania za uzasadnione, stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa, zobowiązał...
1   Następne >   +2   +5   +10   53