Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol

II SA/Gl 1244/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

z działką o numerze 2. W ocenie wnioskującego powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ administracji nie zwrócił uwagi, iż w protokole granicznym...
granicznym nie mogą zostać uznane za rażące naruszenie prawa. Punkty 10 i 11 zostały uwzględnione w protokole, odpowiadają one punktom 15 i 16 (§ 12 protokołu granicznego...

II SA/Lu 1172/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-29

o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Zarzuciła jej, że wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W jej ocenie decyzja wydana została w oparciu o błędnie dokonane...
publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera...

I OSK 2512/14 - Wyrok NSA z 2015-04-15

zwrotu akt sądowych, 3. stwierdził, że w sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania z rażącym naruszeniem prawa, 4. wymierzył Wójtowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 1500...
;, - art. 149 § 1 p.p.s.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i stwierdzenie, że organ dopuścił się przewlekłości postępowania z rażącym naruszeniem prawa, pomimo...

II SA/Gl 245/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-03

z wydaniem jej z rażącym naruszeniem prawa. Zarzucił, iż organ pierwszej instancji poświadczył w tej decyzji nieprawdę . Wyjaśnił, że jego zdaniem...
, bo ta rozstrzygnięta została kwestionowaną decyzją., Jedną z przesłanek stanowiących podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Bk 709/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-23

na wydanie decyzji w tym zakresie z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.o.g.r.l. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
i budynków - to sam fakt rozbieżności w interpretacji co do zakresu związania organu zapisami ewidencji świadczy o braku rażącego naruszenia prawa (interpretacja...

IV SA/Po 654/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

im czynnego udziału w postępowaniu rozgraniczeniowym. Niedopełnienie ciążących na organie obowiązków stanowi rażące naruszenie prawa., Niezależnie od powyższego...
tej oceny stanowi naruszenie prawa materialnego i naruszenie to organ uznał za rażące, co wyczerpuje przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji z mocy art. 156 § 1 pkt...

III SAB/Kr 13/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-10

przez Prezydenta Miasta w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się przewlekłości, a przewlekłość ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
przez organ miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zobowiązanie organu do wydania decyzji w terminie wyznaczonym przez Sąd;, 4. wymierzenie organowi grzywny na podstawie...

I OSK 529/19 - Wyrok NSA z 2021-09-03

w określonym terminie oraz stwierdził, że Burmistrz dopuścił się bezczynności w prowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
, która to bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny i zasądzenia na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania...

IV SA/Wa 2619/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

. zatwierdzoną listę osób uprawnionych. Zatem decyzja z [...] kwietnia 2004 r. została wydana z wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.). Wobec wystąpienia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, GGK uznał...

I SA/Wa 766/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

ostateczną decyzją administracyjną z naruszeniem przepisów o właściwości, bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa oraz zawierającej wadę powodującą...
nr [...] Prezydenta [...] z dnia [...] września 2010 r. została wydana z rażącym naruszeniem art. 20 ust. 3a Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. w zw. z art. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   69