Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Gd 607/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

, że art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji...

I SA/Go 740/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-16

. Nie przeprowadzenie postępowania dowodowego stanowi w tym przypadku rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ I instancji podczas wydawania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie...
powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego w zw. z art. 87 Konstytucji RP., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Go 469/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

ostatecznej decyzji podatkowej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa , to jest:,  art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej...
stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreśliła, że naruszenie prawa jest 'rażące...

I SA/Go 471/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-19

, żądając w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:,  art. 92 ust...
akcyzą importu samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej...

I SA/Sz 534/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

celnego zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik uznał, że postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone z naruszeniem art. 120, art. 122, art. 197 O.p....
, czy ostateczna decyzja podatkowa obarczona jest wadą wskazaną w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. Odnosząc się do powyższego organ ten wyjaśnił, że rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas...

V SA/Wa 1134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

wymieniona w art. 247 § 1 pkt 3 o.p. rażącego naruszenia prawa;, 2. niewyjaśnienie, które z dowodów przeprowadzonych w sprawie niniejszej pozwoliły organowi...
1 pkt 3 o.p. rażącego naruszenia prawa., Zaskarżoną decyzją Szef Służby Celnej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z ... listopada 2012 r...

I SA/Go 682/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-18

bez podstawy prawnej jak i z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącego organ celny w toku postępowania winien przede wszystkim uzyskać informacje od eksportera towaru...
Najwyższego z 18 listopada 1993 r., sygn. akt III ARN 56/93,, w którym stwierdzono, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

I SA/Bd 441/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-11

nieważności należy do nadzwyczajnych środków wzruszenia decyzji ostatecznej. Służą one, jedynie w ekstremalnych sytuacjach m.in. zaistnienia rażącego naruszenia prawa...
jej stanu faktycznego bądź też w sprawie mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art.247 § 1 pkt 3 Ordynacji...

I SA/Bd 395/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-11

wzruszenia decyzji ostatecznej. Służą one, jedynie w ekstremalnych sytuacjach m.in. zaistnienia rażącego naruszenia prawa, do zburzenia zasady trwałości decyzji...
mamy do czynienia z różną wykładnia przepisu prawa, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art.247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Za różną wykładnię prawa...

I SA/Bd 425/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-05

do nadzwyczajnych środków wzruszenia decyzji ostatecznej. Służą one, jedynie w ekstremalnych sytuacjach m.in. zaistnienia rażącego naruszenia prawa, do zburzenia zasady...
bądź też w sprawie mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art.247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100