Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II OSK 1621/06 - Wyrok NSA z 2007-12-05

w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., mianowicie rażące naruszenie prawa. Według skargi kasacyjnej to rażące naruszenie prawa wynikało z rażącego naruszenia prawa materialnego...
oraz rażącego naruszenia prawa procesowego, przy czym rażące naruszenie prawa materialnego miało polegać na wskazanym już naruszeniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego...

SA/Lu 1228/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-08

Naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
podatkową., Z tych też przyczyn naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie...

II GSK 455/12 - Wyrok NSA z 2013-07-11

, stanowiło zarówno rażące naruszenie interesu społecznego, jak i rażące naruszenie prawa. Podkreślono, że Marszałek Województwa [...] rozstrzygał o zwrocie do budżetu...
, tj. rażącego naruszenia prawa. Uznano jednocześnie, iż działanie Gminy S. zmierzające w istocie do 'obejścia' umowy, określającej w sposób jednoznaczny podmiot i cel...

I SA 955/90 - Wyrok NSA z 1990-11-29

nieważność powyższej decyzji uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem opiera się na opinii szacunkowej z dnia 15 grudnia 1989 r. i nie uwzględnia...
podstawowego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem za podstawę ustalenia ceny lokalu mieszkalnego przyjęto szacunek dokonany przez biegłego w grudniu 1989 r...

II GSK 2610/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

czyni decyzję niewykonalną i stanowi rażące naruszenie prawa określone w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Sąd I instancji przyjął, że poza sporem pozostawała w sprawie...
pkt 2 k.p.a. poprzez uznanie, że decyzja nie zawiera adresata i wobec tego doszło do rażącego naruszenia prawa;, 2)naruszenie przepisów o postępowaniu w stopniu mającym...

II SA/Łd 132/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-27

. B 6, [...] K., z powodu wskazanego rażącego naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na wynik postępowania;, 3. uchylenie w całości decyzji Powiatowego Inspektora...
osobowych w garażu podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; z powodu wskazanego rażącego naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na wynik...

I SA/Ke 269/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-11-19

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie i doktrynie stanowiskiem, o uznaniu naruszenia prawa za rażące decydują...
, art. 15 k.p.a., natomiast decyzja SKO w K. dodatkowo rażąco narusza art. 138 § 1 pkt. 2 k.p.a., Aby wykazać na czym polega rażące naruszenie prawa na gruncie kontrolowanej...

I SA/Bd 162/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-30

zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu Instytucja Zarządzająca, odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu rażącego naruszenia przepisów prawa poprzez wskazanie błędnej...
występujące w w/w Wytycznych nie stanowią rażącego naruszenie prawa, albowiem nawet w najmniejszym stopniu nie miały one wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy...

II SA/Kr 1430/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-21

przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy, o którym mowa w przepisie art. 145§1 pkt 1 lit. 'c' ustawy o p.p.s.a., tylko jako rażące naruszenie prawa...
publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., 12, Skoro Sąd uznał, że postanowienia organów obu...

I SA/Go 825/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-26

na podstawie art.145 §1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art.247 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w powiązaniu z art.262 Kodeksu celnego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...
jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego., W motywach, skarżąca wniosek o wydanie postanowienia w trybie art.155 p.p.s.a. uzasadniła sposobem...
1   Następne >   +2   +5   8