Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Gl 780/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie uchylenia decyzji zmieniającej decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za 2013...
: 'strona' lub 'skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta M. (dalej 'organ I instancji') z dnia [...] nr [...] o odmowie uchylenia...

III SA/Po 457/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-20

ze skargi AP i P P na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia ... r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmówiło A P i P P przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K z dnia...

I SA/Bk 384/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość...
., dalej jako: 'k.p.a.') wniosło o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji Wójta Gminy K. z [...] kwietnia 2019 r. W uzasadnieniu wskazano, że ww...

I SA/Gl 1376/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

o przywrócenie terminu do jego wniesienia zostało nadane listem poleconym dnia 24 sierpnia 2010 r., a postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
. odmówiło uwzględniania wniosku o przywrócenie tego terminu., W skardze na postanowienie nr [...] , skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...

I SA/Gl 1374/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

organ II instancji stwierdził, że termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek). Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie...
uwzględniania wniosku o przywrócenie tego terminu., W skardze na postanowienie nr [...], skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, A.Z. podniósł, że zapadło...

I SA/Gl 1373/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

o przywrócenie terminu do jego wniesienia zostało nadane listem poleconym dnia 24 sierpnia 2010 r., a postanowieniem z dnia [...] . nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w K. odmówiło uwzględnienia wniosku o przywrócenie tego terminu., W skardze na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r...

I SA/Gl 1377/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

instancji stwierdził, że termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek). Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie...
uwzględniania wniosku o przywrócenie tego terminu., W skardze na postanowienie nr [...] , skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, A.Ż. podniósł...

I SA/Gl 1375/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

II instancji stwierdził, że termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek). Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie...
uwzględniania wniosku o przywrócenie tego terminu., W skardze na postanowienie nr [...] , skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, A. Ż. podniósł...

I SA/Gl 1378/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

listopada 2003r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925), po rozpatrzeniu wniosku A.Ż. o przywrócenie terminu...
odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ podał, iż Prezydent Miasta S. w dniu [...] r. wydał decyzje w przedmiocie...

I SA/Kr 906/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

., nr: [...], [...], [...], [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za lata 2016-2019 r...
osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniami z 26 kwietnia 2021 r.:, - nr [...] - odmówiło przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100