Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 2553/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

zaskarżonej decyzji., Wykluczając możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy służący do oznaczania usług budowlanych: termomodernizacyjnych, montażu stolarki...
., Według uregulowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w tym m.in. art. 1, art. 3 pkt 1, 3. 3a ustawa...

VI SA/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

częścią firmy wnioskodawcy, a wnioskodawca ten prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej. Wobec powyższego ma interes prawny w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa...
do prawa ochronnego realizował inwestycję budowlaną i prowadził sprzedaż wybudowanych mieszkań w L. O prowadzonej inwestycji informował potencjalnych odbiorców za sprawą...

VI SA/Wa 2435/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

w klasach: 6, 19, 37, 39, 41 i 42, ograniczając żądanie unieważnienia spornego prawa do towarów i usług w klasach 19 i 37, tj.: materiały budowlane niemetalowe: cegła...
i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych (klm 37)., Wnoszący sprzeciw podniósł zarzut naruszenia przez sporne prawo ochronne przepisów art. 131 ust. 1 pkt 1, art...

II GSK 1308/20 - Wyrok NSA z 2023-12-12

przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w zakresie usług budowlanych., UP uznał także, że uprawniony przedstawił dowody wskazujące na używanie...
łącznie, wskazują na rzeczywiste stosowanie znaku towarowego przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w zakresie usług budowlanych. Zdaniem WSA...

VI SA/Wa 97/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

w J. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy...
w związku z art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej : p.w.p.) oraz art. 169 ust. 1 pkt 1...

VI SA/Wa 1470/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

z prawa ochronnego nie dotyczyło działalności w zakresie produkcji materiałów budowlanych zamieszczonych w klasie 6 i 19 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług - VIII...
i usług co towary i usługi objęte ochroną ze spornego prawa, tj. materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych oraz usług remontowo-budowlanych w ogólności. Uznał...

VI SA/Wa 1423/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

[...] sierpnia 2012r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy 'Energy 3' o numerze [...] w części dotyczącej usług z kl. 37, tj.: generalne wykonawstwo obiektów budowlanych...
swoje stanowisko w zakresie naruszenia prawa materialnego Uprawniona zarzuciła błędne przyjęcie komplementarności usługi 'generalnego wykonawstwa obiektów budowlanych' i materiałów...

VI SA/Wa 1905/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-09

prawa oraz wnioskodawca prowadzą identyczną działalność gospodarczą - są konkurentami na rynku najogólniej ujętych usług budowlanych. Nie wskazał na żadne inne okoliczności...
i usług chronionych spornym prawem (usługi budowlane i usługi transportowe). Przykładowo, wykonana przez wnioskodawcę w 2000 r. usługa polegająca na wykonaniu w hali...

VI SA/Wa 783/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

. 1441 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności...
dotyczącym następujących usług: 'informacja budowlana, kamieniarstwo, nadzór budowlany'., Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie Urząd Patentowy wyjaśnił, iż zgodnie...

VI SA/Wa 577/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-04

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala...
Patentowego RP z dnia [...] lutego 2018r. nr [...], który ponownie rozpoznając wniosek od decyzji tego organu z [...] grudnia 2014r. odmawiającej częściowo udzielenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   25