Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Art.37 ust.3 Prawa budowlanego nie stosuje się wówczas, gdy wprawdzie wydano decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego, ale organ nadzoru budowlanego wydał...
już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

P. powołując się na art. 37 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. W ocenie Starosty P., w sprawie powinien mieć...
jednak zastosowanie powołany przepis w brzmieniu sprzed tej daty. Wynika to, jak wskazał, z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane...

II OW 23/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-28

. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez przeprowadzenie kontroli rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego - hali namiotowej zlokalizowanej na działce nr [...]w [...], gmina...
jako organu właściwego do załatwienia wniosku A. i D. K. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez przeprowadzenie kontroli rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego...

II OW 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

[...]., Starosta Nowotomyski na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 pkt 5b ustawy Prawo budowlane w dniu 24 września 2020 r. przekazał wniosek inwestora według...
został po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane - to właściwym organem do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda, jako organ...

II OW 63/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm...
. przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [...] wykaz zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 pkt 12 Prawa budowlanego, z prośbą o 'kontrolę...

II OW 110/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

stanowiące kontynuację rozpoczętej budowy na przedmiotowej działce i zgodnie z art. 48 i 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm...
w [...] zwrócił przedmiotową sprawę do rozpatrzenia Staroście [...], przywołując art. 83 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 3 ustawy Prawo budowlane...

II OW 144/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Miasta [...] wskazał, że zarzuty te dotyczą jakości wykonanych robót budowlanych oraz że z przepisów art. 84 ust. 1 oraz art. 84a ust. 1 Prawa budowlanego wynika...
, że do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która między innymi obejmuje kontrolę zgodności wykonania robót...

II OW 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

wyposażeniem, na działce o nr [...], gm. S., pow. a., Starosta, powołując się na treść art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, uznał, że organem właściwym do rozpatrzenia ww...
właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku jest Starosta, co wynika z art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego, albowiem wnioskowana inwestycja dotyczy wykonania urządzenia wodnego...

II OW 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-07

przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 290. ze zm.) zawarte w rozdziale VI ustawy, dotyczącym utrzymania obiektów budowlanych wyznaczył kontrolę...
technicznego instalacji urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Właścicieli ukarano grzywną w postaci mandatu...

II OW 51/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego., We wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, odnosząc się do powołanego w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru...
pozwolenia na budowę nie stanowi naruszenia przepisów Prawa budowlanego., W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Powiatowy Inspektor Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   22