Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Ol 450/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-10

, gdyż nie odpowiadają pojęciu obiektu budowlanego, budowli ani urządzenia budowlanego w Prawie budowlanym., Organ I instancji postanowieniami z 21 grudnia 2018r. włączył...
z instalacjami, urządzeniami, przyłączami stanowią równocześnie elementy sieci gazowej, o której mowa w przepisach Prawa budowlanego., W wyniku rozpatrzenia odwołań...

II SA/Po 906/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Skoro ustawodawca zdecydował się zawrzeć w przepisach dotyczących kar w Prawie budowlanym odesłanie do Działu III Ordynacji podatkowej, w tym Rozdziału 8 Przedawnienie...
Prawa budowlanego. , Jeżeli zatem zasadą jest, że postanowienie ustalające administracyjną karę pieniężną za przystąpienie do użytkowania obiektu z naruszeniem art. 54...

III SA/Po 452/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-22

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zaś spółka błędnie deklarowała wartość linii kablowych do celów rozliczania podatku od nieruchomości. Zgodnie z § 3 pkt 2...
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r. z późn. zm.), budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem...

II FSK 1389/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej Prawo budowlane), a także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, SKO stwierdziło, że pawilon skarżącego...
nie mieści się w pojęciu budowli w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego. Przyjęto, że przenośny pawilon handlowy kontenerowy mieści się w dyspozycji art. 3 pkt 5 in fine...

I SA/Ol 35/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-21

budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a tym samym można je uznać za budowlę, o której mowa w art.1a ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
i opłatach lokalnych (tj. DzU 2016, poz.716 ze zm., dalej: 'upol') w zw. z art.3 pkt9 ustawy Prawo budowlane., Burmistrz dokonał szerokiej analizy przepisów ustawy o podatkach...

I SA/Ol 662/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-24

do art. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Decyzją z dnia '[...]' Wójt Gminy określił A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości...
przepisów prawa (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych a także Prawo budowlane) linie (sieci) telekomunikacyjne są budowlą., Pełnomocnik w imieniu A. od decyzji...

III SA/Po 730/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-18

definicji zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy prawo budowlane jest trwałe związanie budowli z gruntem, a także jej użytkowy charakter dla obiektu...
prawa budowlanego niebędąca budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym...

I SA/Wr 948/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

zbiornik na gaz płynny są urządzeniami budowlanymi, w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości...
wyjaśnił organ podatkowy, że stosowanie do art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane urządzenia budowlane muszą spełniać następujące warunki:, - być związane z obiektem...

I SA/Bd 7/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-06

ani urządzenia budowlanego w Prawie budowlanym, dlatego ich wartość nie powinna być uwzględniona do podatku od nieruchomości. Wartość wyłączonych z opodatkowania urządzeń wynosi...
jako: 'u.p.o.l.' w brzmieniu obowiązującym w 2011r. w zw. z art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 ze zm) - dalej jako: 'Prawo...

I SA/Ke 423/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-28

budowlanego, budowli ani urządzenia budowlanego w Prawie budowlanym. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mogą podlegać, co do zasady, wyłącznie konstrukcje trwale związane...
z gruntem. Poza tym, urządzenia redukcyjno-pomiarowe posadowione są na fundamencie, a Prawo budowlane stanowi, że budowlą jest jedynie fundament pod maszyny i urządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100