Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II OZ 317/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Prawo budowlane i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak jest podstaw do rozpatrzenia wniosku B. O. pozytywnie. Wskazał, że organy obu instancji...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Podniosła, że rozbiórka obiektów obecnego dworca, na którą zezwolenia udzieliły organy administracji w niniejszej sprawie...

II OZ 897/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

. [...], jak i jej członków, oraz sarkastycznej nietolerancji związanej z moją niepełnosprawnością'., Zwróciła uwagę na naruszenie względem jej osoby norm prawa budowlanego...
I FPS 2/17)., Materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji jest art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz...

II OZ 258/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

, określoną przepisami Prawa budowlanego m.in. w zakresie zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy i kierowania nią (art. 22 pkt 3), prowadzenia...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), zwanej dalej 'p.p.s.a.', art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 3 pkt 20...

II SA/Sz 1181/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-30

ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.). Do takich podmiotów - stron postępowania w myśli Prawa budowlanego należą...
z definicją ustawową, zawartą w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających...

II OSK 2641/17 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

w kontekście prawidłowej wykładni art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i odpowiedzi na pytanie...
ustawy Prawo budowlane na podmioty realizujące inwestycje w zakresie sieci radiokomunikacyjnych., Aspekt ochrony praw przedsiębiorców i wolności gospodarczej wypełnia...

VII SA/Wa 509/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

cywilnego, a także z innych przepisów, w tym prawa budowlanego, pozostających w bezpośredniej relacji z treścią powołanego przepisu. Jest bowiem, jak wskazał wnioskodawca...
budowlanym o tym kto ma przymiot strony rozstrzyga prawo budowlane. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, który stanowi wobec regulacji art. 28 k.p.a....

II OSK 303/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-03

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886 ze zm.), stosownie do którego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę...
z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem...

II OZ 1178/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), wykonawca robót budowlanych nie jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2...
ustawy Prawo budowlane). W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że wykonawcy robót budowlanych nie mają przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym...

IV SA/Po 952/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

naturalnego i spowoduje ochronę praw zwierząt poprzez zmniejszenie częstotliwości jego regularnych naruszeń., PINB wyjaśnił, że jako organ nadzoru budowlanego nie prowadzi i nigdy...
nie udokumentowało negatywnego oddziaływania na środowisko samego budynku., Do zadań organów nadzoru budowlanego należy: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa...

II SA/Gd 423/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-23

uprawniający ją do brania w nim udziału, znajdujący oparcie w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290; dalej jako 'ustawa...
- Prawo budowlane'). Wyjaśniła, że zaskarżone przez Spółkę zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość realizacji inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   8