Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Ol 913/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

. 37 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. (Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 229 ze zm.), czy też art. 48 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm...
użytkowe jego działki. Zaniechano także rozważań czy w sprawie nie zachodzą inne ważne przyczyny w rozumieniu art. 37 § 2 Prawa budowlanego z 1974 r., powodujące...

II OSK 2068/20 - Wyrok NSA z 2020-12-02

. 1 pkt 7 Regulaminu w zakresie odwołującym się do 'dokumentacji projektowej'. Jak wynika z art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz...
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym zakresie wymóg regulaminu jest sprzeczny z ww. przepisem Prawa budowlanego;, - art. 6 ust. 1 pkt 10 Regulaminu...

II SA/Po 176/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-25

w G. przy ul. [...]gm. S ., Starosta decyzją nr [...]z dnia [...]r. ([...]) na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r...
rozwiązania alternatywnego wobec zbiorników bezodpływowych, zgodnego z Prawem budowlanym i Prawem ochrony środowiska. W przekonaniu strony odwołującej utylizacja ścieków bytowo...

II SA/Gl 1531/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-12

., Aczkolwiek skarżący nie przedłożył decyzji o pozwoleniu na budowę tego zbiornika, a więc brak dowodu jego legalnej realizacji na gruncie wymogów Prawa budowlanego...
ciekłych, a nie - przydomową oczyszczalnię ścieków. Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków podlega również rygorom prawa budowlanego na gruncie ustawy z dnia 7 lipca...

II SA/Łd 473/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-06

przygotowawczych już w 2013 r., których podjęcie, zgodnie z prawem budowlanym, jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy. Na okoliczności wskazane w w/w piśmie Spółka załączyła...
na następnej kolejności na brzmienie art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) - dalej w skrócie 'P.b...

II SA/Rz 568/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-02

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i nałożenie w § 20 pkt 2 Regulaminu na osobę, która ubiega się o przyłączenie do sieci...
w sytuacji, gdy wskazany wyżej przepis ustawy Prawo budowlane wskazuje, że budowa przyłącza wymaga sporządzenia jedynie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej...

IV SA/Wa 1043/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

ustawowej poprzez odwołanie w § 13 ust. 3 pkt 1 Regulaminu do bliżej niesprecyzowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; dalej...
: 'Prawo budowlane');, 7. przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego poprzez określenie w § 13 ust. 3 pkt 2 Regulaminu warunku ograniczenia wszelkich uciążliwości...

II SA/Po 823/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

. 4 stanowisk postojowych z zachowaniem wymaganych prawem odległości od granic sąsiednich działek budowlanych i okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi...
projektu budowlanego należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...

II SA/Po 261/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-03

ustaleniom w postępowaniu poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę, unormowanym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz...
w przepisach odrębnych może mieć miejsce tylko do zagadnień, które nie są objęte kognicją organów architektoniczno-budowlanych, ustaloną na podstawie przepisów Prawa...

IV SA/Po 1066/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-04

gospodarskich budynków gospodarczych spełniających wymogi Prawa budowlanego;, - art. 4 ust. 2 pkt 7 u.c.p.g. poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia i zobowiązanie osób...
zwierząt regulują akty prawne wyższego rzędu np. Prawo budowlane czy rozporządzenia wykonawcze. Rada nie może stanowić przepisów będących powtórzeniami innych norm...
1   Następne >   +2   +5   +10   71