Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II OSK 1975/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 września 2004 r. Wojewódzki Sąd...
w Wąbrzeźnie, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.), zw...

II OSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-02-25

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępolnie Krajeńskim na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymierzył inwestorom- M. K. - R...
z naruszeniem przepisu art. 55 pkt 3 w/w ustawy Prawo budowlane, budynku bukaciarni, położonej przy ulicy [...] w W., W uzasadnieniu organ podniósł, iż przeprowadzona w dniu 9 lutego...

II SA/Wr 589/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-01

nr [...], którym na podstawie art. 81c ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wezwał Gminę W. właściciela lokalu mieszkalnego...
kominowego., W dniu [...] r. podając w podstawie prawnej art. 81c ust. 2 w związku z art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego PINB wydał postanowienie nr [...], którym nałożył...

II SA/Łd 132/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-27

bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Realizowane roboty budowlane polegały na nawiezieniu i rozplantowaniu na działce gruzu, stanowiącego podbudowę pod ułożone...
zastosowanie będzie miał art. 48 ustawy Prawo budowlane i [...] wydał postanowienie nr [...], którym wstrzymał spółce A Sp. z o.o., ul. B 6, [...] K., jako inwestorowi, budowę...

II OSK 2531/16 - Wyrok NSA z 2017-12-07

., Postanowieniem z dnia [..] Nr [..] PINB w Pruszkowie, działając na podstawie art. 71 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. [..]09 z późn...
poprzedniego sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr [..] w budynku przy ul. C. w Pruszkowie. Jednocześnie mając na uwadze treść art. 71 ust. 7 Prawa budowlanego uznał...

II SA/Bd 827/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

.) oraz art. 49 ust. 1 i 2 w związku z art. 81 ust. 1 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm...
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (dz. nr II obręb [...]) na cele budowlane,, - czterech egzemplarzy projektu budowlanego obejmującego wszystkie występujące...

II SA/Go 484/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-03

budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej: prawo budowlane) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U....
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a). Do kary PINB zastosował odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59 f ust. 1 prawa budowlanego...

II SA/Ke 269/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-03

1974 r. Prawo budowlane., W uzasadnieniu organ odwoławczy ustalił, że interwencja M. B. poskutkowała przeprowadzeniem przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru...
art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, PINB nałożył na S. Ł. obowiązek uzyskania...

II SA/Go 432/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-13

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy zrealizowania budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonego...
115,15 m., PINB wydał w dniu [...] grudnia 2013 r. decyzję, którą na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nałożył na inwestorów...

II SA/Kr 731/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

art. 81c ust. 2, art. 80 ust. 2, art. 81 ust. l pkt 2 i art. 83 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 póz. 2016 z późn. zm...
i art. 144 k.p.a. oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 prawa budowlanego zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   20