Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

II OZ 748/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-13

. K. oraz B. W. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., nr IFXIV.7840.9.35-1.2021 w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie...
w przedmiocie pozwolenia na budowę., Sąd mając na uwadze treść art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stwierdził, że z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie...

II SA/Wr 169/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

postępowania dotyczącego wznowienia z urzędu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
. i U. D. pozwolenia na budowę budynku bliźniaczego garażu na samochody dostawcze zlokalizowanego na działkach nr 1395/1 i 1397 przy ul. L. w S.. Powodem wydania...

IV SA/Po 728/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-08

. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny...
i udzielającą pozwolenie na budowę inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowo-rozrywkowego z gastronomią oraz budowy zbiornika przeciwpożarowego na terenie...

II SA/Kr 466/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-04

[....] z dnia 22 stycznia 2014 r., znak: [....] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: I. zawiesić postępowanie sądowe; II. podjąć postępowanie...
Wojewody [....] z dnia 22 stycznia 2014 r., znak: [....] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę skargę oddala. Uzasadnienie postanowienia z dnia 4 lipca...

II OZ 1238/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-27

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zawiesił...
i udzielenia pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OZ 375/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A. C. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia...
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Sąd wskazał, że w sytuacji...

II SA/Gl 721/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-09

) zawiesił postępowanie w sprawie robót budowlanych obejmujących budowę budynków rekreacji indywidulanej, prowadzonych na działce nr 1 w S., bez wymaganego pozwolenia...
przeprowadzonej w dniu [...] r. znacznego zaawansowania budowy objętej, jak się później okazało, decyzją Starosty [...] z dnia [...] r. znak: [...] nr [...] udzielającej pozwolenia...

II SA/Łd 184/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-29

budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą towarzysząca na działce budowlanej nr 813, obr. [...], gm. B., stanowiącej...
[...], działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zawiesił postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę do czasu rozstrzygnięcia Sądu...

II SA/Bk 775/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-16

ze skargi M. K. i B. K. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] października 2018 r., Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p...
. nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą P Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. wraz...

II SA/Kr 586/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-11

na budowę postanawia: zawiesić postępowanie sądowe . Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] r. Nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
., W ocenie Sądu wynik niniejszego postępowania, którego przedmiotem jest kontrola legalności decyzji o pozwoleniu na budowę jest uzależniony od rozstrzygnięcia wydanego w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100