Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Lu 262/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-30

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda decyzją z dnia [...] października 2016 r., nr [...] - po rozpatrzeniu odwołania złożonego w imieniu [...] M. Z. Ż...
: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w I. pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych - na podstawie art. 138 § 1 pkt 3...

II SA/Wr 700/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-13

. na decyzję Wojewody D. z dnia ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji...
. Według uzasadnienia postępowanie toczyło się w sprawie pozwolenia na budowę instalacji mechaniczno- biologicznej przetwarzania odpadów komunalnych. W postępowaniu tym starosta...

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

ma charakter siedliskowy. Właściciel działki nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o pozwoleniu na budowę na posadowienie ww. obiektu. W związku...
z przeznaczeniem nieruchomości, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, odwołując się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j....

IV SA 1419/97 - Wyrok NSA z 2001-01-24

Społeczny komitet budowy garaży, stosownie do art. 28 i art. 29 Kpa, nie może być stroną postępowania administracyjnego, nie może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie...
na budowę oraz uzyskać takiego pozwolenia. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Barbary i Mirosława W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru...

II SA/Kr 1382/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-14

z nich to art. 55, zgodnie z którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 64 ustawy...
i wykorzystania określonej nieruchomości - co nastąpi na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, który z kolei zgodnie z ustawą prawo budowlane...

II SA/Po 102/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-18

r. (...) /mylnie podano z dnia 28 września 1997 r. (...)/ w sprawie udzielenia GBS Polska S.A. pozwolenia na budowę układu komunikacyjnego od węzła 'K.' w ul. B. K. do ul...
pozwolenia na budowę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta P. Argumentacja Stowarzyszenia Mieszkańców F. o nieuwzględnieniu...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę:, I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 20 stycznia 1999 r...
do Urzędu Miasta K. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu mieszkalnego - jednorodzinnego, na działce Nr 496/1, obr. 11, położonej przy ul. F. w K., Do wniosku została...

II SA/Po 889/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

[...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić dopuszczenia Stowarzyszenia A do udziału...
i udzielenia pozwolenia na budowę., W dniu [...] do Sądu wpłynął wniosek Stowarzyszenia A o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony; do wniosku...

II SA/Lu 644/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-30

tej ewidentnie zostało naruszone prawo przez urzędników wydających pozwolenie na budowę dla 'M.' Spółka z o.o. w L., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje...
okoliczność, iż w sprawie tej organ administracji wydając decyzję o pozwoleniu na budowę dla 'M.' Spółka z o.o. w L. naruszył w sposób oczywisty obowiązujące przepisy prawa., Z akt...

II SA/Ol 1011/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-09

do wybudowania powyższego obiektu, w tym pozwoleniem na budowę. Zatem istotą niniejszej sprawy jest kwestia ustalenia okoliczności wybudowania obiektu bez wymaganego pozwolenia...
na budowę., Podstawę materialnoprawną uznania podmiotu za stronę w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę stanowi art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stanowi...
1   Następne >   +2   5