Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I FSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

indywidualnej wskazując, że poprzedni właściciele nabytej przez nią działki wykonali w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów...
osobistych zaprzestali budowy domu i w 2013 r. sprzedali działkę skarżącej, która 10 września 2013 r. złożyła wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich...

I SA/Po 1600/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów osobistych poprzedni właściciele zaprzestali budowy domu. W 2013 r. nastąpiła zmiana...
właścicieli działki, po czym w dniu [...] września 2013 r. złożono wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich inwestorów na rzecz wnioskodawczyni...

III SA/Wa 1054/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

przedwstępnej ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez kupującą spółkę,, 2) wykonania w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przedwstępnej audytu...
do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę/budowy budynków wraz z przyłączami i układem komunikacyjnym. Wnioskodawczyni oświadczyła przy tym także, że w przypadku...

I SA/Gl 1397/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-18

. Dla działki [...] warunki zabudowy dla Spółki wydano w dniu [...]r., a dla działki [...] - [...]r. Spółka wnioskowała również o wydanie pozwolenia na budowę...
i takie pozwolenia uzyskała. Pozwolenie na budowę dla działki nr [...] wydane zostało w dniu [...]r., a dla działki nr [...] w dniu [...]r. W 2021 r. Wnioskodawczyni zamierza...

I SA/Łd 954/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-07

[...] zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Budowa nie została jeszcze zakończona. Budynek jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym...
wykonawcy. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które wnioskodawczyni otrzymała dopiero w dniu 4 marca 2016 r., wykonawca do tego czasu jedynie przygotował działkę...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Prezydent Miasta decyzją z dnia {...} lipca 2019 r. nr {...} zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
na nieruchomości. Adresatem pozwolenia na budowę była Spółka, która zgodnie z pierwotnym planem - miała być odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości do zewnętrznego podmiotu...

III SA/Wa 2805/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-13

po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uzyskaniu przyłączy technicznych (media). Skarżący zaznaczył, że na podstawie umowy przedwstępnej oraz w ten sposób wyrażonych...
geologiczne, geotechniczne, hydrogeotechniczne, wykonanie projektu budowlanego oraz wszelkich innych opracowań koniecznych do wydania pozwolenia na budowę, uzyskanie wszelkich...

II FSK 1071/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

do końca 2015 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przy jednoczesnym wydatkowaniu ww. środków ( przychodu ) na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji...
na brak pozwolenia na budowę. W stanie faktycznym wniosku wskazano, iż do końca 2015 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę, a środki pieniężne zostały wcześniej...

I SA/Kr 1836/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-09

jej przez wnioskodawcę ma charakter budowlany (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu), a wnioskodawca uzyskał w 2006 r. decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą...
pisma o zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego dla nieruchomości. Pozwolenie na budowę zostało wydane 2 czerwca 2006 r., dokładnej daty wystąpienia z wnioskiem...

III SA/Wa 94/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 'Budynku usługowo-handlowo-biurowego z lokalami gastronomicznymi na parterze' i dołączoną dokumentacją architektoniczno - konstrukcyjną...
. Pozwolenie na budowę zostało wydane w oparciu o warunki zabudowy, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa na podstawie w/w pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100