Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 1969/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

na budowę z [...].09.1957 roku oraz pozwolenia na budowę z [...].09.1957 roku. Nie były to jednak decyzje ostateczne i były kilkakrotnie zmieniane co bezspornie wynika...
, przy czym pozwolenia na budowę zostały wydane w 1957 r., Oczywistym jest zdaniem skarżącej, że zarówno wydanie pozwolenia na budowę jak i sama decyzja o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 984/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-06

. o pozwoleniu na budowę budynku warsztatu usługowego ślusarskiego przy ul. [...] i decyzji z [...] stycznia 1970 r. zezwalającej na jego użytkowanie,, - z [...] marca 1969 r...
. o pozwoleniu na budowę budynku warsztatu usługowego ślusarskiego przy ul. [...] i decyzji nr [...] zezwalającej na jego użytkowanie,, - z [...] kwietnia 1969 r. o pozwoleniu...

IV SA 1328/96 - Wyrok NSA z 1996-11-15

skargę oddala w przedmiocie pozwolenia na budowę. (...) w dacie wydawania pozwolenia na budowę nie było ustanowione użytkowanie wieczyste działki (...) na rzecz...
jak i działka (...), do której przylega teren objęty pozwoleniem na budowę należą do Gminy, która brała udział w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Natomiast ani władający...

I SA/Wa 2279/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-25

. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że osobom fizycznym, które do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskały ostateczne decyzje lokalizacyjne lub pozwolenia na budowę na nieruchomości...
wraz z przeniesieniem własności budynków, jeżeli zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Tymczasem skarżący nie zawarli takiej...

I OSK 1184/19 - Wyrok NSA z 2020-04-24

w którym roku zostało wdane pozwolenie na budowę budynku oraz budowli, które obecnie znajdują się na nieruchomości, której dotyczy wniosek, nie ustalenie w jakiej dacie...
faktycznego przejęcia terenu nieruchomości, której dotyczył wniosek, nie ustalenia również czy w związku z budową zajęto cały teren nieruchomości czy tylko jej część...

I SA/Wa 170/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-21

i decyzje lokalizacyjne szczegółowe, pozwolenia na budowę, protokoły zdawczo-odbiorcze (często z załącznikiem mapowym) obejmujące czynność przekazania terenu inwestorowi...
przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego'. Dalej organ...

I OSK 1195/06 - Wyrok NSA z 2007-06-27

[...], jednak powierzchnia zbytego gruntu nie obejmuje działki nr [...]. Pozwolenie na budowę budynku biurowego obejmowało działki nr [...], [...] i [...] i nie obejmowało działki...
z przekroczenia przy budowie granic sąsiedniego gruntu oraz związane z budową na cudzym gruncie. Nie ma związku ze sprawą także okoliczność, czy budynek wzniesiono zgodnie...

II OSK 709/17 - Wyrok NSA z 2019-02-14

procedury mającej na celu przeprowadzenie prac inwestycyjnych (np. wystąpienie o pozwolenie na budowę, prace geodezyjne), ale tylko w zakresie rozstrzygniętym w decyzji...
, położonych na części działki nr (...) z obrębu ewidencyjnego D. gmina C., przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy C. pod budowę linii...

I SA/Wa 846/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-30

z podziału działki nr [...], pismo Urzędu Miasta z [...] listopada 2015 r., decyzję pozwolenie na budowę nr [...] z [...] marca 1992 r., decyzję nr [...] z [...] października...
1993 r. stwierdzająca nieważność ww pozwolenia, wskazujących w ocenie strony na brak interesu prawnego w tej sprawie S. M. 'S. N.' oraz braku prawa użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 2708/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-15

administracyjne o pozwoleniu na budowę)., Pełnomocnik strony pismem z 11 października 2021 r. został poinformowany o aktualnym stanie sprawy i o tym, że przewidywany termin...
1   Następne >   +2   +5   7