Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II SA/Po 368/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych...
, co wynika z treści art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy środowiskowej. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 72...

VI SA/Wa 2504/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - zamierzała przystąpić do budowy na nieruchomości apartamentowca, co byłoby...
, zawarł przepis pozwalający na wypowiedzenie umowy przed upływem czasu, na który została zawarta, w przypadku uzyskania przez wydzierżawiającego pozwolenia na budowę...

VI SA/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

i ust. 7 Prawa budowlanego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w stanie faktycznym zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę albowiem jest ono wznoszone...
na niezabudowanej nieruchomości. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wynika także z tego powodu, że zwieńczenie ogrodzenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi...

VI SA/Wa 1273/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-06

dokumentów, tj. świadectwa charakterystyki energetycznej, pozwolenia na budowę i 'pozwolenia na użytkowanie'. Nie wskazała zarówno podmiotu, który dokument wydał, daty...
ich wydania, jak i treści. Ponadto należałoby się również zastanowić nad celowością powołania zarówno pozwolenia na budowę oraz przyjęcia do użytkowania., Sformułowanie...

II GSK 394/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została...
przerwana, na czas dłuższy niż dwa lata, a to oznacza: A. wygaśnięcie z mocy prawa pozwolenia na budowę; B. konieczność wydania przez właściwy organ decyzji o stwierdzeniu...

VI SA/Wa 222/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stroną nie jest:, A. inwestor,, B. kierownik budowy,, C. zarządca nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu...
, że zacytowany przepis artykuł 28 ust. 2 Prawa budowlanego wymienia krąg osób, którym przysługuje prymat strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Kierownik...

VI SA/Wa 569/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

decyzji w sprawie pozwolenia na budowę'. Od profesjonalnego pełnomocnika, z uwzględnieniem kontekstu celu przeprowadzania egzaminu radcowskiego, należy wymagać, aby skarga...
zakończonej decyzją ostateczną Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2010 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek...

II GSK 1291/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2010 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego...
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania...

VI SA/Wa 793/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę z uwagi na fakt, że osobie wnioskującej o wznowienie nie przysługuje status strony postępowania...
zostać uznany za wystarczający do podjęcia oceny czy skarżącemu (M. K.) należało przyznać status strony postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w rozumieniu...

II GSK 1573/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

, który miał być przedmiotem umowy zgodnie z treścią zadania stanowić miał (co w świetle obowiązującego prawa oczywiste) podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę...
. Co najmniej zatem wobec braku pozwolenia na budowę umowa o roboty budowlane (których zakres trudno było w tej sytuacji ustalić) była przedwczesna i sprzeczna z interesem klienta...
1   Następne >   3