Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I OSK 4291/18 - Wyrok NSA z 2020-02-19

zastosowanie art. 98 w związku z art. 104 ust. 4 w związku z art. 6 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), powoływanej...
jednak elementu subiektywnego, tj. świadomości osoby pobierającej świadczenie z pomocy społecznej oraz faktu właściwego pouczenia przy udzielaniu informacji o stanie...

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

faktycznym:, W dniu 1 lipca 2014 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, działając z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich, wydał decyzję...
odbioru decyzji. Strona nie odebrała decyzji, w związku z czym przesyłkę w dniu 30 lipca 2014 r. zwrócono do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Zdaniem...

III SA/Lu 922/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-31

zawiera wprawdzie wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] kwietnia 2015 r. o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, jednak wniosek...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] marca 2015 r., w którym jako załącznik wymieniono i załączono decyzję z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...], uznającą...

II SA/Go 242/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

'. Potrzeba zapewnienia środków budżetowych wymaga jednakże jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną...
dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zaplata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej...

I OSK 1711/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

społeczny i słuszny interes obywateli. W tym celu, między innymi, jako dowód organ winien dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne...
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 15 grudnia 2016 r. (Zapis Posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 76) i Komisji Polityki Społecznej...

I OSK 2091/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej., Jak wskazał Sąd pierwszej instancji w sprawie, żądana informacja chociaż...
dotyczy radcy prawnego, nie jest związana z udzieleniem przez niego pomocy prawnej. WSA w Warszawie wyjaśnił, że prawo prasowe nie daje podstaw do odmowy udzielenia informacji...

I OSK 1104/15 - Wyrok NSA z 2016-02-18

prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pp, przedsiębiorcy i podmioty...
Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt...

II SAB/Wa 65/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

Ministrów na bieżąco korzysta ze wsparcia Rady Medycznej, Zespołu Doradców Społecznych PRM, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zespołów analitycznych i konsultantów...
Społecznych PRM, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zespołów analitycznych i konsultantów krajowych pracujących przy Ministerstwie Zdrowia., Skarżący wskazał...

II SAB/Go 99/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju...
w demokratycznym państwie prawa i wywołujące dotkliwe skutki społeczne lub indywidualne ( por. B. Adamiak i J. Borkowski, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego...

II SAB/Go 107/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-20

i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych dziko żyjących...
na zaakceptowanie w demokratycznym państwie prawa i wywołujące dotkliwe skutki społeczne lub indywidualne ( por. B. Adamiak i J. Borkowski, Komentarz do kodeksu...
1   Następne >   2