Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 882/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-27

uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku (dalej: 'MGOPS') w zakresie zdania: '18) realizowanie zadań z zakresu ustawy...
mieszkaniowych. Zdaniem organu nadzoru przepisy art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.; dalej...

I OSK 1185/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

pomocy społecznej., W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko i argumentację zawartą...
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku...

II SA/Bk 524/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-21

1. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej mogą być upoważnieni do załatwienia tylko tych grup spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej...
) kompetencji do załatwienia sprawy dotyczącej dodatku mieszkaniowego dla kierowników ośrodków pomocy społecznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II...

I OSK 969/11 - Wyrok NSA z 2011-10-26

. nr [...] przyjęło, że dodatek mieszkaniowy stanowi dochód osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. Dlatego też wysokość otrzymywanego przez stronę...
zasiłku stałego za okres od 1 maja 2010 r. do 30 września 2010 r. należało obliczyć na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, jako różnicę między kryterium...

III SA/Kr 501/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-13

., Nr [...] oraz Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzje wydane przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 09 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wynosi 702 zł. Tym samym dochód skarżącej przekroczył ustawowe kryterium...

IV SA/Wr 348/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

Ośrodka Pomocy Społecznej we W., decyzji Specjalisty Działu Dodatków Mieszkaniowych z dnia [...]r. (Nr [...]) odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie...
, że decyzja pierwszoinstancyjna w sprawie została podjęta z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. przez Specjalistę w Dziale Dodatków...

II SA/Wr 1593/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-27

Ośrodka Pomocy Społecznej we W., decyzji Specjalisty w Dziale Dodatków Mieszkaniowych z dnia [...]r. (Nr [...]), odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego, na podstawie...
. Należy mianowicie zauważyć, że decyzja pierwszoinstancyjna w sprawie została podjęta z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III SA/Kr 535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego. Wniosek ten zgodnie z właściwością przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej., Skarżący od dnia 1 kwietnia 2010 r. przebywa...
skarżącemu przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego. W uzasadnieniu powołano się na treść art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie...

SA/Sz 1350/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. wydaną...
na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Samorządowe...

OSK 1788/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

kasacyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 września 2004 r. sygn. akt II SA/Op 241/04...
odrzucające skargę Kierownika Pomocy Społecznej w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 19 maja 2004 r. (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego p...
1   Następne >   +2   +5   +10   87