Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

I FSK 2174/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z 15 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za lipiec 2009 r. na poczet...
od towarów i usług za maj, czerwiec i listopad 2008 r. oraz którą określono skarżącej wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za lipiec...

III SO/Łd 12/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-14

podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu W. U. i nakazać wypłatę powyższej kwoty adwokat K. G.-K...
zł (obejmującą podatek od towarów i usług) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. D.Cz. ...

I FSK 923/14 - Wyrok NSA z 2015-11-26

Skarbowego W. w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za kwiecień i maj 2013 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od X...
: organ podatkowy) w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za kwiecień i maj 2013 r., zobowiązał organ podatkowy do załatwienia wniosku skarżącej o zwrot...

II SA/Lu 589/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu 2 czerwca 2014 r. Z. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

II SA/Lu 587/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu [...] czerwca 2014 r. Z. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

II SA/Lu 588/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu [...] czerwca 2014 r. Z. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

II SO/Łd 13/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-12

Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A 123 pok. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów...

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

(dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu plus należny podatek od towarów i usług liczony...
[...] sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu nie pobrania i nie wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy. Podstawę prawną skargi stanowi art.154 § 1 ustawy...

I FSK 956/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

lipca 2002r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1995r., uchylił zaskarżoną decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 29 września 2010r. sygn. akt...
o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. dalej-u.p.t.u.). W sprawie nie został wystarczająco ustalony stan faktyczny, stanowiący...

IV SO/Wa 57/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-06

pięć 20/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu 16 lutego 2010 r. H. M. (dalej: 'skarżąca...
, która to kwotę należy, w myśl przepisu § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11...
1   Następne >   +2   5