Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Gd 476/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

. nr [...];[...]; nr [...];[...]; nr [...];[...]; nr [...];[...]; nr [...];[...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Naczelnika Urzędu Celnego [...] z dnia 28 grudnia 2012 r...
. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.) dla:, I. zgłoszenia [...]:, 1. określił...

II GSK 1289/17 - Wyrok NSA z 2017-06-08

o podatek od towarów i usług - w tych przypadkach, kiedy kupujący nabył towar za co najmniej minimalną kwotę (zgodnie z regulaminem), co gwarantowało mu możliwość wzięcia...
określono w wysokości 24.996 zł, pomniejszając ww. kwotę o podatek od towarów i usług., Decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu, po rozpatrzeniu...

III SA/Gl 531/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-04

przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać...
albo siedziby;, 2) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku...

III SA/Kr 862/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-15

przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'dostawą towarów', podmiot wysyłający...
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;, 5) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot...

II GSK 1646/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

u.p.d.o.p. do przychodu nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem u podatników dokonujących sprzedaży towarów/usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług...
, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Wobec tego przychód z urządzanej loterii promocyjnej w rozpatrywanej...

II SA/Rz 1659/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

za 2015 r. wskazuje na dochody wynoszące 31 918,54 zł oraz 14 802,66 zł. Z kolei deklaracje na podatek od towarów i usług za sierpień, wrzesień i październik 2016 r. podają...
, jak też przedłożony przez nią wyciąg z rachunku bankowego wskazujący na przepływy środków pieniężnych oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług. Chwilowe trudności...

II SA/Rz 1658/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

za 2015 r. wskazuje na dochody wynoszące 31 918,54 zł oraz 14 802,66 zł. Z kolei deklaracje na podatek od towarów i usług za sierpień, wrzesień i październik 2016 r. podają...
, jak też przedłożony przez nią wyciąg z rachunku bankowego wskazujący na przepływy środków pieniężnych oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług. Chwilowe trudności...

III SA 680/97 - Wyrok NSA z 1998-10-09

1. Sprzedaż przez podmiot prowadzący gry liczbowe blankietu, służącego do typowania liczb, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 3 ust...
. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż jest ona objęta działalnością...

II SA/Rz 1646/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-02

deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiące: sierpień, wrzesień i październik 2016 r. wynika podstawa opodatkowania wynosząca w poszczególnych wymienionych...
Gospodarczej). Załączone zaś do obecnego wniosku deklaracje dla podatku od towarów i usług wskazują na obrót w kwotach po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie...

I SA/Łd 17/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-09

1. Wyłączeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i zawiera listę czynności, które należy uznać za wyłączone z podatku od towarów i usług. Wyłączeniem objęte są takie czynności składające się na grę jak wypłacanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100