Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 157/17 - Wyrok NSA z 2018-12-12

powiększoną o podatek od towarów i usług pomimo, iż radca prawny świadczący pomoc prawną w niniejszej sprawie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art...
. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. , poz. 710) w związku z czym, w kwocie wynagrodzenia nie powinien zostać uwzględniony...

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie...
za czynności tego adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Rz 132/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-08

295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych...
rozporządzenia - podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

IV SA/Wa 422/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia); zgodnie z ustawą z dnia 11...
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynosi ona 22 %, co od kwoty 180 zł daje kwotę 39 zł 60 gr., Mając powyższe na uwadze...

IV SA/Wa 2155/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-27

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 powołanego...
rozporządzenia); zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynosi ona 22 %, co od kwoty 120 zł daje 26 zł 40 gr., Mając...

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-31

czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3...

IV SA/Wa 1776/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-29

), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 złotych (dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy). Postanowieniem z dnia 8 grudnia 1999 r. sygn. akt V SA 589/99...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Rz 920/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-23

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł...
udzielonej stronie i nieopłaconej pomocy prawnej kwoty 120 zł, powiększonej w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia o obowiązującą w dniu orzekania stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 850/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

(dwieście czterdzieści złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 złotych (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) oraz kwotę 17 złotych...
prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SAB/Rz 32/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-22

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20...
, przyznawaną pełnomocnikowi opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   52