Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ mają okoliczności faktyczne sprawy...
w O. na decyzje Izby Skarbowej w O. z dnia 1 października 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia...

FSK 1621/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 ze zm./ niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego...
będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

FSK 1620/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 ze zm./ niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego...
będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

FSK 1618/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 ze zm./ niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego...
będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

FSK 1619/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 ze zm./ niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego...
będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

FSK 2540/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w postaci oprogramowania na maszynowych nośnikach informacji dla systemów...
grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 1999 roku 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od 'Z.' Spółki z o.o....

SA/Sz 2480/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-09

. z dnia 27.11.1997 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Jest w rozpatrywanej sprawie niesporne, jak wynika to ze skargi...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że kwalifikując wykonane przez skarżącą Spółkę czynności organy podatkowe uznały...

I SA/Gd 1515/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-23

i sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego, nie zaliczał do wartości sprzedaży, określonej w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaży systemu...
w art. 14 ust. 1 wymienionej ustawy, strona uważała się za podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, ponieważ według jej oceny uzyskiwana wartość sprzedaży...

I SA/Lu 306/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-15

. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wbrew twierdzeniom skarżących organy obu instancji dokonały wnikliwej oceny materiału dowodowego w szczególności umów podatników...

III SA 73/01 - Wyrok NSA z 2002-07-09

obowiązek pobrania przez 'M.-F.' Polska Sp. z o.o. zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu opłat ponoszonych na podstawie dwóch ostatnio wymienionych umów tj. CAF /usługi...
reklamowe/ i ISI /usługi informatyczne/. Nie znalazła natomiast podstaw do poboru podatku w przypadku opłat ponoszonych na podstawie dwóch pozostałych umów tj. umowy...