Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Gd 319/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-17

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (współwłaścicieli nieruchomości);, 3) brak dołączenia do tytułów wykonawczych dowodów doręczenia upomnień., Pismo Skarżącej, z uwagi...
. (Nr [...]) w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2007 r., że w toku prowadzonej egzekucji egzekwowane są zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Bd 637/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-11

[...] sierpnia 2016 r. wystawionego przez wierzyciela - Prezydenta M. B. . Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości za I i II...
udziału we współwłasności została nieprawidłowo uznana za osobę zobowiązaną do zapłaty w całości podatku od nieruchomości za 2016 r., ustalonego decyzją organu podatkowego...

I SA/Lu 660/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-21

nr [...] i[...], dochodząc należnego podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2009 r. Tytuły egzekucyjne zostały przekazane do organu egzekucyjnego - Urzędu Skarbowego...
za nieuzasadnione, gdyż postępowanie egzekucyjne objęte tytułami egzekucyjnymi [...] i [...] dotyczą egzekucji należności pieniężnej z tytułu podatku od nieruchomości za rok...

I SA/Bk 261/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-06

2016 r. Zarzucił błędne i niewłaściwe zastosowanie art. 6 ust. 1 i 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez przyjęcie, iż podatek od nieruchomości w całości...
obciąża W. L., w sytuacji gdy jej udział w nieruchomości opodatkowanej podatkiem od nieruchomości wynosi 1/12 udziału (decyzja nr [...] W związku z tym zarzutem, wniósł...

I SA/Wr 1769/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-10

zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2010-2014., Z akt sprawy wynika, że w prowadzonym na podstawie ww. tytułów wykonawczych postępowaniu egzekucyjnym, zobowiązana...
na zwolnieniu z podatku od nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości po byłej zajezdni autobusowej i jej przebudową na okres 60 miesięcy. Stosowna zgoda została...

I SA/Gl 862/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-14

. S.A. w C. (dalej: skarżąca, zobowiązana, spółka) wniesione w postępowaniu egzekucyjnym, obejmującym podatek od nieruchomości., 2. Postępowanie przed organami administracji...
., 2.1. Z akt sprawy wynika, że organ egzekucyjny prowadzi wobec zobowiązanej postępowanie egzekucyjne, obejmujące podatek od nieruchomości za okres od stycznia 2014 r...

I SA/Wr 418/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-30

. (dalej jako: Burmistrz, Wierzyciel) za zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 r., Z akt sprawy wynika, że wnioskiem złożonym 17 maja 2017 r. Strona skarżąca...
wystąpiła do NUS o umorzenie egzekucji należności pieniężnej z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości za 2013 r., powołując się na zapłatę tegoż podatku za cały...

I SA/Wr 565/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-16

., Postępowanie przed organem., Organ podatkowy ustalił stronie wysokość podatku od nieruchomości za rok 2017 decyzją z 26 stycznia 2017 r. znak 269, a za rok 2018 decyzją...
wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego z 24 listopada 2020 r., znak [...] obejmującego należność z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2017 i rok...

I SA/Sz 874/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-18

. K.-F. zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2001r. w kwocie [...] zł. Decyzja ta stała się decyzją prawomocną. Ponieważ podatnicy sprzedali nieruchomość przy ul...
. [...] w [...], organ podatkowy pierwszej instancji decyzją z [...] zmniejszył wymiar podatku od nieruchomości za 2001r. do kwoty [...] zł., Pismem z dnia [...] S. K.-F...

II FSK 469/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

., [...]6., wystawione 4 czerwca 2012 r. przez Burmistrza G. wobec skarżącej, na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006. Odpisy ww. tytułów...
stwierdziła, że na należności w podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006 wierzyciel dwukrotnie wystawił tytuły wykonawcze. Po raz pierwszy tytuły o Nr [...]7., [...]8...
1   Następne >   +2   +5   +10   100