Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

III SA/Wr 330/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-05

', wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Na podstawie zaś art. 61 § 3 zdanie 1 tej samej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek...
skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia...

IV SA/Gl 1181/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach...
wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli...

II SA/Ol 641/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-14

przez skarżącą czynności w ramach umowy w wyszczególnionych okresach., W dniu 9 kwietnia 2015r. do MUP wpłynęło pismo ROD '[...]', w którym poinformowano, że w latach 2005...
o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych i wyjaśniających w ogrodach działkowych: '[...]'. Podano m.in. że skarżąca w ROD: '[...]'w czerwcu 2014 r. złożyła...

I OSK 2594/16 - Wyrok NSA z 2017-08-30

nie była zatrudniona. Do udzielonej odpowiedzi załączono dokumenty potwierdzające wykonywanie przez skarżącą czynności w ramach umów w wyszczególnionych okresach. W dniu...
oraz jakie z tego tytułu otrzymywała wynagrodzenie., Państwowa Inspekcja Pracy w O., pismem z dnia [...] kwietnia 2015r. poinformowała MUP o wynikach przeprowadzonych czynności...

IV SA/Gl 56/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-22

przedsiębiorcy i dający uprawnienie do podejmowania czynności jako agent, dopiero w dalszej kolejności następuje zawarcie umowy (umów) zlecenia i wykonywanie czynności zawodowych...
na świadczeniu usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc jest to inna praca zarobkowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o promocji, związku z czym przysługuje...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

o podatku rolnym, podatku leśnym i innych podatkach oraz ordynacji podatkowej i dlatego nie był on podmiotem umowy cywilnoprawnej, pomimo że faktycznie taka umowa została...
ten wynikał z uchwał Rady Miejskiej w Ł. i na okoliczność wykonywania tch czynności przez inkasenta sporządzono umowę zlecenia. Czynności inkasa winny być dokonywane...

III SA/Kr 431/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności. N...
przez okres 12 kolejnych miesięcy. Mimo stopnia skomplikowania statusu prawnego komornika uznaje się, że prowadzi on działalność gospodarczą (wykonuje czynności na własny rachunek...

III SA/Łd 345/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-03

obejmuje dwa etapy tj. rozmowę telefoniczną oraz rozmowę w miejscu świadczenia czynności a po pozytywnej weryfikacji osoby zainteresowane współpracą otrzymują...
szkolenia oraz otrzymują zaproszenie na szkolenie wstępne, które ma miejsce zawsze przed rozpoczęciem świadczenia czynności na podstawie umowy-zlecenie. Kandydat zostaje...

I OSK 1661/17 - Wyrok NSA z 2019-03-21

pracy zarobkowej. Pozostając w rejestrze osób bezrobotnych, nie informował o podejmowaniu czynności w związku z obowiązującą go umową. Okoliczności te uzasadniają natomiast...
czynności dowodowych z urzędu - w szczególności nie przeprowadził dowodu z dokumentów w postaci zestawienia czynności składanych na podstawie zawartej umowy zlecenia...

IV SA/Gl 85/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

, w której wykonywanie określonych czynności na rzecz zleceniodawcy nie będzie powiązane z uzyskiwaniem wynagrodzenia przez zleceniobiorcę., W opinii Wojewody...
w listopadzie 2011 r., marcu 2012 r., sierpniu 2012 r., grudniu 2012 r. i lipcu 2013 r., a zatem odwołująca niewątpliwie nie podejmowała regularnych czynności na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   7