Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

III SA/Wa 2082/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi P. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 25 lutego 2019 r. nr 102/VI/2019 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty postanawia: sprostować błąd rachunkowy w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2082/19 w ten sposób, że w punkcie drugim sentencji wyroku w miejsce liczby i wyrazów '557 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych)' ...

II FSK 2550/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a., sąd może jednak na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego...
aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje...

III FZ 62/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (w tym przypadku wpis). W razie nieopłacenia skargi wzywa się wnoszącego...

III FZ 371/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-25

Zażalenie A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 934/20 odrzucające zażalenie w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia odrzucić zażalenie.

III FZ 370/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-25

Zażalenie A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 933/20 odrzucające zażalenie w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia odrzucić zażalenie.

II FZ 637/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przy ocenie winy strony (albo jej braku) w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej należy brać pod rozwagę...
nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub niepodjęciu przez stronę działań mających...

II FSK 2307/18 - Wyrok NSA z 2018-09-11

uzależniają stawkę opłaty za pojemnik od czynności jej opróżnienia i w konsekwencji stwierdzenia, że doszło do naruszenia przez organ przedmiotowych ram upoważnienia...

III FZ 434/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-25

nie zasługiwało na uwzględnienie., 2.2. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata...
odnotować, że zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W związku...

III FSK 30/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

), który opiera się na założeniu, że powierzenie tej czynności wykwalifikowanym prawnikom zapewni skardze odpowiedni poziom merytoryczny i formalny., Powyższe uwagi były konieczne...

III FZ 577/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-19

30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej jako 'p.p.s.a.'), sąd nie podejmie żadnej czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   60