Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

III SA/Wa 2082/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi P. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 25 lutego 2019 r. nr 102/VI/2019 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty postanawia: sprostować błąd rachunkowy w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2082/19 w ten sposób, że w punkcie drugim sentencji wyroku w miejsce liczby i wyrazów '557 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych)' ...

II FSK 2550/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a., sąd może jednak na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego...
aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje...

II FZ 637/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przy ocenie winy strony (albo jej braku) w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej należy brać pod rozwagę...
nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub niepodjęciu przez stronę działań mających...

II FSK 2307/18 - Wyrok NSA z 2018-09-11

uzależniają stawkę opłaty za pojemnik od czynności jej opróżnienia i w konsekwencji stwierdzenia, że doszło do naruszenia przez organ przedmiotowych ram upoważnienia...

I SA/Kr 1102/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-26

, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa. Wady, skutkujące koniecznością uchylenia aktu...
opłaty powstaje dopiero w sytuacji powstania na nieruchomości takich odpadów). Pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zatem czynnością mieszczącą...

III SA/Po 733/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w... z dnia ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę

III SA/Wa 1916/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi R. S. E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie wszczynające postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1) uchyla zaskarżone postanowienie 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz R. S. E. spółka z ograniczoną odpowiedzia...

II FSK 679/19 - Wyrok NSA z 2020-02-12

lub czynność administracji publicznej. Działanie sądu administracyjnego podlega regulacji ustawy P.p.s.a. i ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych...

II FSK 2571/18 - Wyrok NSA z 2018-11-20

Skarga kasacyjna P[...] 'C[...]' od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 1480/17 w sprawie ze skargi P[...] 'C[...]' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną. NSA/wyr. 1 - wyrok

II FSK 2315/19 - Wyrok NSA z 2020-04-17

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 118/19 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 14 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.
1   Następne >   +2   +5   +10   49