Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

I SA/Łd 1545/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-09

istnieją powstałe stosunki prawnoprocesowe, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa 'spoczywa' bez biegu, terminy nie biegną lub podlegają wstrzymaniu, a czynności...
procesowe nie są podejmowane, z wyjątkiem tych które mają na celu podjęcie postępowania albo wstrzymanie wykonania aktu lub czynności (art. 127 p.p.s.a.)., Spośród wskazanych...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

, bowiem powołany przepis nakazuje podatnikom tego podatku /z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zwolnionych...
VAT wszystkich wykonywanych czynności, które zgodnie z art. 2 powołanej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem, jak również nierzetelnie...

I SA/Ka 1278/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-29

nie uznał za ważne dokumentów księgowych wystawionych na podstawie tej uchwały., Wyjaśniono, że organy podatkowe są uprawnione do oceny treści i celów czynności cywilnoprawnych...
cywilnoprawnych pod kątem wynikających z tych czynności skutków podatkowych w tym badania czy czynności cywilnoprawne nie stanowią działań zmierzających do całkowitego...

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

. W razie nadpłaty podatku, ceł czy innych zobowiązań publicznoprawnych można dochodzić ich zwrotu w drodze cywilnoprawnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej., Według...
wyłączenie drogi cywilnoprawnej z tytułu nieterminowej zapłaty uposażenia także ze względu na przysługiwanie odsetek w odniesieniu do zobowiązań podatkowych...

III SA 366/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

oraz uzależniona była od wyników finansowych spółki za ten okres, to owej wypłaty nie można było traktować jako odrębnej czynności wymienionej w pierwszym ze wskazanych...
) za wykonane usługi nie powinno się naliczać podatku VAT otworzyłoby szerokie pole dc potencjalnych nadużyć gdyż umawiające się strony stosunków cywilnoprawnych tak układałyby...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

./. Podkreślił przy tym, że sankcja bezwzględnej nieważności czynności prawnej nie może być stosowana w sposób wybiórczy wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób...
istnienie stosunku podporządkowania, stanowiącego istotną cechę umowy o pracę, nadając tym samym zawartej umowie charakter pozornej czynności prawnej'. Izba podniosła...

IV SA/Wr 778/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-17

nienazwanych zawieranych na terenie RP zastosowanie będą miały, co do zasady, ogólne normy prawa cywilnego dotyczące czynności prawnych i umów oraz, co ważne, odpowiednio...
zastępczej zawodowej zarzucać, że realizuje on przez to jakąś formę pracy zarobkowej, gdyż poza tym, że w pracy zarobkowej chodzi o to aby czynności były zorganizowane...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej było zbadanie, czy Strona, wykonując wspólnie z trzema innymi rzeczoznawcami majątkowymi, czynności zawodowe podczas sporządzania...
Zawodowej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wobec Strony ustaliła, że wykonując czynności szacowania zawarte w operacie szacunkowym z [...] grudnia 2011 r...

FPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

czynności prawnej nie może być stosowana w sposób wybiórczy wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, a pominięta w sferze podatku dochodowego od osób...
pozornej czynności prawnej'. Izba podniosła w szczególności, że w rozpatrywanym przypadku wspólnicy Spółki posiadają udziały w tej samej wysokości, nadto zaś są członkami...

III SA 2592/01 - Wyrok NSA z 2003-06-06

sobą' umowy - w tym cywilnoprawne - nie są ważnymi czynnościami prawnymi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego /por. wyrok NSA z dnia 23 lutego 2000 r. I SA/Wr 2094/99...
Zgromadzenie wspólników może ustalać wynagrodzenie członków zarządu spółki., Natomiast członek zarządu nie może dokonywać czynności prawnych 'z samym sobą', a skutkiem...
1   Następne >   +2   4