Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I SA/Gd 1416/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

i M.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty...
w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z 18 lipca 2014 r., nr [...] 2. określa...

I SA/Go 387/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-06

Wniosek o uzupełnienie sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Go 387/17 w sprawie ze skargi S.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. postanawia: odmówić uwzględnienia wniosku o uzupełnienie sentencji postanowienia.

I SA/Lu 864/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

z wymienionych elementów powstaje z mocy samego prawa, tj. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o lasach. Drugi element wiąże się natomiast z wykonaniem odpowiednich czynności...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku leśnego za 2014 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...

I SA/Lu 863/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o lasach. Drugi element wiąże się natomiast z wykonaniem odpowiednich czynności prowadzących do wydania nieruchomości nowemu podmiotowi...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku leśnego za okres od stycznia do marca 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,, 2) opłat...
usługi o charakterze publicznoprawnym lub korzystania z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w, przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego...
o charakterze publicznoprawnym lub korzystanie z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów administracji...

FPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

państwowymi i w ramach tego zarządu podejmuje za Skarb Państwa czynności cywilnoprawne, a w tym również zawiera umowy najmu i dzierżawy z podmiotami, na których zgodnie z art...
. 1/, a nie na podstawie aktu lub czynności prawnej właściciela., Przytoczone na wstępie pytanie prawne zostało sformułowane na tle następującego stanu faktycznego...

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Czyli każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością Skarbu Państwa, jednostki...
powierzchni objętej umową oraz dodatkowo 10 procent podatku leśnego od powierzchni lasów przekazanych w użytkowanie. Świadczenie to ma charakter cywilnoprawny i nie wpływa...

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

cywilnoprawnym, wykonania określonych czynności niezbędnych dla realizacji przez organ administracji zadania publicznego należącego do jego kompetencji. W rozumieniu art...
wykonywanie na podstawie umowy cywilnoprawnej czynności, które nawet wiążą się z zadaniem publicznym, nie przenosi samo przez się tego zadania i nie czyni podmiotu...

II FSK 1230/06 - Wyrok NSA z 2007-10-18

i powierzonego mu mienia oraz skutki podejmowanych przez zarządcę czynności. Wg uregulowań zawartych w rozdziale 6a ustawy o lasach (w brzmieniu obowiązującym w dacie...
jest, że skutki tej czynności w ostatecznym rozrachunku obciążą de facto Skarb Państwa, to jednak podmiotem odpowiedzialnym za regulowanie zobowiązań podatkowych, składanie...
1   Następne >   2