Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

III SA 1125/94 - Wyrok NSA z 1995-05-12

tej ustawy w zakresie czynności zwolnionych od opodatkowania. Prawa majątkowe, w tym wierzytelności, nie są towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zatem...
temu podatkowi. Jednak z racji zaliczenia obrotu wierzytelnościami do usług finansowych, takie czynności są zwolnione od obowiązku uiszczenia podatku,, - w sprawie ma zatem...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

decyzji Urzędu Skarbowego w O. w sprawie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych /zakupu wierzytelności od innych podmiotów/., W uzasadnieniu Minister Finansów...
, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Z przepisu tego wynikają trzy rodzaje...

III SA 2219/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

stron z umowy tej wynikające nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane. W sprawie niniejszej przedmiotem były jedynie skutki dokonania tej czynności w aspekcie przepisów...
1. O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy /i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników /Dz.U. nr 10 poz. 52 ze zm./, który uzależnia możliwość dokonania eksmisji z lokalu...
Zarówno zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych, jak i zaniechanie poboru podatku stanowią formy rezygnacji organów podatkowych z przysługujących budżetowi...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

, uzyskane ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Świadczenie to wchodzi w zakres działalności gospodarczej Banku. Zgodnie z prawem bankowym do czynności bankowych...
tej ustawy. Organy podatkowe nie podważają ważności umów cywilnoprawnych, stosują jedynie obowiązujące prawo w zakresie podatku do skutków, jakie ono wywarło...

SA/Po 1073/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-27

czynności cywilnoprawne, a wśród nich wymienione pod lit. 'a' tegoż przepisu umowy sprzedaży zawierane w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wobec...
Obrót przez bank swoimi wierzytelnościami nie należy do 'czynności bankowych' wchodzących w zakres podstawowej działalności banków., Umowa sprzedaży wierzytelności...

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego, Będzie to miało miejsce, m.in. w sytuacji określonej w art. 509 Kc, tj. przeniesienia...
przez wierzyciela. Z punktu widzenia procesowego nie ma więc decydującego znaczenia fakt, że w świetle przepisów prawa cywilnego wierzytelność przeszła w drodze czynności...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

przeszła w drodze czynności prawnej na osobę trzecią., Powstały stosunek cywilnoprawny między zbywcą wierzytelności /osobą wymienioną w tytule wykonawczym jako wierzyciel...
może dojść w związku z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in. w sytuacji określonej w art. 509...