Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

SAB/Rz 44/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-13

wynika, że realizacja obowiązku przez Komendanta Policji jako organu administracji publicznej następuje w drodze czynności materialno-technicznej, polegającej...
na podatek i do wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu. Także i ta czynność płatnika jest czynnością materialno-techniczną z tym, że nie zaskarżalną do NSA...

III SA/Kr 771/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

i korzystne skarżącego, jednak darowizna i sprzedaż stanowiły niezależne od siebie czynności cywilnoprawne nie mające na siebie wzajemnego wpływu. Czynności te na etapie...
mieszkalnego) i stron dokonujących poszczególnych czynności, że przeprowadzenie ich w ramach jednego aktu notarialnego było uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia...

II SA/Wa 536/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, było sprawozdanie z czynności wyjaśniających sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego KWP w [...]. Przedmiotem postępowania...
., W oparciu o materiały uzyskane w toku czynności wyjaśniających ustalono, że od 2007 r. do maja 2015 r. [...] T. W. wykonywał odpłatne opinie jako biegły sądowy...

III SA/Kr 406/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-14

urzędowym, a podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli...
jest do dokonywania w języku polskim zarówno czynności ustnych, jak i do prowadzenia w tym języku dokumentacji postępowania, a to oznacza prawną powinność posługiwania się w postępowaniu...

IV SA/Gl 1096/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-22

. był zawieszony w czynnościach służbowych. Raportem z dnia 05.06.2012 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Policji w D. o wypłacenie dofinansowania do urlopu...
, bowiem został on zwolniony ze służby w Policji w dniu 16.10.2013 r., co powoduje, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi stosunek cywilnoprawny, a nie administracyjny., W odwołaniu...

IV SA/Po 467/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-08

czynności społecznego kuratora bez zgody przełożonego, nie wykonywał zajęcia zarobkowego oraz art. 135g ust. 1 i 2 ustawy o Policji poprzez nieuwzględnienie...
ze sprawowanymi czynnościami kuratora społecznego. Ryczałt ten nie stanowi dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych, nie jest też wynagrodzeniem za pracę...

IV SA/Wr 43/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

tego świadczenia w kategoriach cywilnoprawnej czynności prawa zobowiązań wraz z przypisanym je reżimem zawierania i dochodzenia roszczeń. Zresztą, nawet tzw. potoczna wiedza...
świadczenia socjalnego jest tu czynnością z zakresu prawa pracy, wraz z cywilnoprawnym trybem dochodzenia ewentualnych sporów., Skarżący otrzymał pomoc finansową na cele...

III SA/Kr 491/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-16

udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Zaskarżonym przez S. G. postanowieniem...
art. 250 ppsa oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...