Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III FSK 228/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) przez błędną wykładnię...
lub też prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze górniczym Z. na którym są położone działki objęte postępowaniem podatkowym - co skutkuje nałożeniem podatku od prowadzonej...

III SA 604/97 - Wyrok NSA z 1998-08-19

przepisów jest taka, że sama ustawa wyłączyła spod opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne /art. 3 ust. 1 pkt 5/, upoważniając jednocześnie Ministra Finansów...
tego skorzystał zwalniając od opłaty skarbowej o rozporządzeniu dalsze czynności cywilnoprawne. W każdym jednak razie zwolnienie na podstawie przepisów rozporządzenia...

I SA/Łd 1219/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-13

skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ Urząd Skarbowy w P. należną opłatą obciążył solidarnie strony czynności cywilnoprawnej., Od powyższej decyzji strony transakcji złożyły...
ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej nie przysługiwało stronie skarżącej gdyż ze zwolnienia tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane...

III SA 249-250/97 - Wyrok NSA z 1998-08-19

, nie przysługiwało gdyż ze, zwolnienia, tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku od towarów i usług - VAT, które zostały wymienione...
nie miało w sprawie zastosowania, gdyż prawa przysługujące posiadaczom obligacji nie są towarami w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

oraz faktury poświadczają wykonanie czynności przewozu towaru przez granicę i poza granicami RP, jednak nie są równoznaczne z posiadaniem przez podatnika koncesji...
Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

zarzutów dotyczących naruszenia art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa. W uzasadnieniu decyzji szeroko wyjaśnia, iż brak jest podstaw do uznania czynności wykonywanych...
i co do zasady wyłączone z obrotu cywilnoprawnego /por. np. wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98/., Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku...

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

i usług oraz o podatku akcyzowym., Sprzedaż oraz czynności wymienione w art. 2 ustawy o VAT dotyczące towarów i usług poza eksportem towarów i usług - opodatkowane są według...
do grupy towarów lub do uznania danej czynności za usługę, ale nie zostały wymienione w SWW, KWiU., Stawka 22 procent jest stawką podstawową. Stosowanie stawki '0' procent...

I SA/Po 753/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

do tego aby nakładać obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podatników VAT o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 faktycznie wykonujących czynności opodatkowane tym podatkiem...
się od powyższej decyzji zarzucając jej naruszenia art. 42 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 1l poz. 50 ze zm...

I SA/Kr 770/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-30

podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 procent, a na odcinku zagranicznym - według stawki '0' procent. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
/ przesłanki cofnięcia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w postaci jej odstąpienia osobie trzeciej., W przepisie tym chodzi bowiem o czynność...

III SA 1702/95 - Wyrok NSA z 1996-06-26

./, ustanawiający obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej solidarnie przez strony czynności cywilnoprawnej. W tym miejscu należy wspomnieć, że przed wydaniem decyzji strony...
, to w rozporządzeniu w sprawie opłaty skarbowej rzadko występuje tego rodzaju odesłanie, w szczególności w rozdziale 5 zatytułowanym 'Czynności cywilnoprawne'. Zapewne wynika...
1   Następne >   2