Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SA/Gd 1362/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-19

w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1362/14 Wojewódzki Sąd...
stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W dniu 20 lutego 2015 r. (data stempla pocztowego) Skarżący wystąpił do tutejszego Sądu z wnioskiem o przywrócenie...

III SA/Wa 1142/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

od ww. wyroku, należało uznać za spóźniony. Na podstawie art. 85 P.p.s.a. czynności w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna...

I SA/Bd 501/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-09

cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Mając powyższe...
wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku z dnia 27 września 2011r. sygn. akt I SA/Bd 501/11 w sprawie ze skargi J. M. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r...

II FZ 449/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Wniosek J. S. o sprostowanie uzasadnienia postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2007 r., sygn. akt II FZ 449/07 o oddaleniu zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 371/06 o sprostowaniu uzasadnienia wyroku z dnia 18 września 2006 roku w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 23 listopada 2005 roku nr [...] w przedmiocie stwierdzeni...

II FZ 942/16 - Postanowienie NSA z 2017-05-30

Wniosek M. S. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2016 r. sygn. akt II FZ 942/16 oddalającego wniosek M. S. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2016 r. sygn. akt II FZ 942/16 w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.

I SA/Bk 404/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-12-19

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ze skargi D. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2018 rok p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

I SA/Go 700/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

nr [...] z dnia [...] roku w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia : 1. sprostować postanowienie z dnia [...].09.2008...
, Skarżąca wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] z dnia [...].06.2008 roku w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży...

II FSK 1142/19 - Wyrok NSA z 2019-10-02

. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz...
. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 ze zm.), a także art. 6 ust. 9...

I SA/Ke 153/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-19

interpretacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2008r. Wojewódzki Sąd...
interpretacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., W dniu 17 lipca 2008r. skarżąca złożyła za pośrednictwem poczty wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia...

I SA/Kr 753/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-12

lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia : - wniosek oddalić - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 23...
maja 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 753/13, oddalił skargę T. W.-M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku od czynności...
1   Następne >   +2   4