Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 2535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier' (8 godz.) na Podyplomowym Studium [...], edycja [....] nr [...], za które przysługiwało wynagrodzenie: 3800 zł za 20...
z [...] grudnia 2010 r.), której przedmiotem było przeprowadzenie wykładów: 'Podatek dochodowy od osób fizycznych' (12 godz.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 2013/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

o treści art. 6 ust.1 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.). Nie pouczono...
też stron umowy o treści art. 4 pkt 2 i art. 5 dotyczących obowiązku podatkowego ciążącego na stronach umowy i obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

III SA 1793/00 - Wyrok NSA z 2001-11-22

ubezpieczeniowej,, - organy statystyczne wydają opinie o klasyfikacji statystycznej danej czynności jednak w żadnym wypadku nie mają kompetencji do orzekania o stawkach podatku...
statystycznej na gruncie ustawy w sposób rażący naruszono art. 4 pkt 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 tej ustawy. Charakter czynności dokonywanych przez PZU uzasadnia...

VI SA/Wa 2387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

, a nie rezultat usługi. Ponadto, realizacja umowy nastąpiła na rzecz podmiotu, który stale i w zakresie swojej działalności zajmuje się czynnościami danego rodzaju (kształceniem...
Statutu Uczelni, będącego załącznikiem do pisma pełnomocnika płatnika składek z dnia 10 grudnia 2013 r.). Czynności realizowanych przez Z.W. w ramach przedmiotowego...

VI SA/Wa 513/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Z kolei wykonywanie określonej czynności, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to jaki rezultat czynność...
niematerialnej., Natomiast zgodnie z art. 734 § 1 k.c., przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie...

VI SA/Wa 1760/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

wykonywanych czynnościach, zmierzających najpierw do opracowania, a następnie do wykonania programu nauczania z zakresu danej dziedziny, trudno uznać, że każda umowa polegała...
oraz ich przeprowadzenie, trudno uznać za samoistny rezultat umowy (dzieło), a jedynie za środek, który ma zapewnić przeprowadzenie nauczania na określonym poziomie. Czynności...

VI SA/Wa 1911/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

umów nie było uniknięcie dopełnienia obowiązków przez ubezpieczonego/uczestnika oraz przez płatnika składek, czyli uniknięcie w drodze czynności cywilnoprawnych...
przywołał mające zastosowanie w sprawie przepisy, poglądy doktryny oraz orzeczenia sądów. Uznał na tym tle, że czynności wykonywane w ramach ww. umowy z uczestnikiem...

VI SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

stosunku prawnego. W opinii organu odwoławczego, wykonywanie przez uczestniczkę postępowania spornej umowy było ciągiem określonych czynności starannego działania...
o działaniu leku [...] co w jego opinii jest reklamą produktu leczniczego, a tego rodzaju czynności bez wątpienia są realizowane w ramach świadczenia usług., Organ wskazał...

VI SA/Wa 618/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-02

ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych (zawarcia umowy) obowiązków publicznoprawnych, wynikających z ustawy...
czynności, nie zaś osiągnięcia określonego rezultatu w znaczeniu przepisu art. 627 ustawy Kodeks cywilny., Skarżąca, czyniąc to z zachowaniem trybu i terminu, odwołała...

VI SA/Wa 2385/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

), natomiast w umowie o świadczenie usług, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać umówionych czynności., W zakresie stanu faktycznego organ odwoławczy stwierdził...
. Przy tego rodzaju wykonywanych czynnościach, tzn. zmierzających do wdrożenia i realizacji programu nauczania języka angielskiego, na które składało się m.in. 'przygotowanie...
1   Następne >   +2   +5   9