Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

I SA/Gd 387/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 19 grudnia 2016 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 rok oddala skargę...
. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 rok., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją z dnia 25 kwietnia 2016 r. organ I instancji...

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 oddala skargę Rada Miasta i Gminy w L. uchwałą Nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r. określiła wysokość...
stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. Mocą § 2 ust. 3 ww. uchwały zwolniono od podatku środki transportowe zakupione w 2008 r. przez przedsiębiorców...

I SA/Rz 273/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-18

o tym, jakie jest przeznaczenie pojazdu. Stosownie zaś do treści §7 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności...
. Trwała i zupełna utrata pojazdu jest jedną z takich sytuacji, ale samo zaistnienie okoliczności jest niewystarczające do wyrejestrowania pojazdu, ponieważ czynności...

III SA/Wr 2/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz.U. z 2007r., nr 137, poz. 968 ze zm.) poprzez...
zawartych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu...

II FSK 2518/10 - Wyrok NSA z 2012-07-25

czynności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (polewaczki, piaskarki, pługi odśnieżne), stanowiące ruchome urządzenia (dźwigi, żurawie, agregaty prądotwórcze, koparki...
2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 r. oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd...

I SA/Lu 835/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-09

jest mowa o dwóch czynnościach organu rejestracyjnego: o dokonaniu rejestracji oraz o wydaniu dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych. Wydanie dowodu...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r. I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...

I SA/Ol 341/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-17

. celem umożliwienia wprowadzenia do tego czasu - bez pozbawiania powiatów odpłatności za ich czynności - nowej, zgodnej z Konstytucją, regulacji. Zdaniem organu...
orzekanie w sprawach ze skarg na decyzje, postanowienia oraz inne akty i czynności organów wskazane w art.3 §2, w odniesieniu do których Sąd stosuje środki przewidziane w art...

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

Sprawa ze skargi P. T. na uchwałę Rady Miejskiej B. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oddala skargę

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

oraz faktury poświadczają wykonanie czynności przewozu towaru przez granicę i poza granicami RP, jednak nie są równoznaczne z posiadaniem przez podatnika koncesji...
Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

zarzutów dotyczących naruszenia art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa. W uzasadnieniu decyzji szeroko wyjaśnia, iż brak jest podstaw do uznania czynności wykonywanych...
i co do zasady wyłączone z obrotu cywilnoprawnego /por. np. wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98/., Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku...
1   Następne >   +2   +5   8