Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I SA/Kr 52/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-05

złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości organ podatkowy, na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień dotyczących zmiany...
przez organ informacji nie stanowi żadnego z wymienionych w art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeń skutkujących nałożeniem kary porządkowej, w szczególności nie stanowi...

III SA/Wa 2101/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-31

za wypełnienie dyspozycji art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W konsekwencji brak było podstaw do zastosowania...
rygoru w postaci pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia na podstawie art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej., Wyrok ten wpłynął do Kancelarii Urzędu Skarbowego w Z. w dniu 9...

I GSK 158/08 - Wyrok NSA z 2009-01-07

Urzędu Celnego II w Ł. z dnia [...] października 2006 roku., W uzasadnieniu organ odwoławczy, wskazał iż zgodnie z treścią art. 148 ustawy Ordynacja podatkowa pisma doręcza...
się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. Z kolei stosownie do treści art. 149 Ordynacji podatkowej w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pismo doręcza...

II SA/Sz 916/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

[...] r., nr [...] , wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60...
zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na powyższe postanowienie Spółka A. złożyła zażalenie, zarzucając mu naruszenie art. 201 § 1 pkt 2...

I GSK 383/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

o zakończeniu postępowania celnego w rozpoznawanych sprawach i zgodnie z art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm...
.; dalej: Ordynacja podatkowa) wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy. Jednakże w dniu [...] maja 2008 r. Dyrektor Izby Celnej wydał...

I SA/Rz 639/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - zwanej dalej Ordynacją), Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia A. S.A. w W. (zwanej...
podatkowym spoczywa bowiem, zgodnie z art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji obowiązek zebrania materiału dowodowego i ustalenia stanu faktycznego na jego podstawie...

I SA/Rz 399/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

z dnia (...) kwietnia 2010r. nr (...), wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa...
oraz w związku z art. 155 § 1, art. 122, art.180 § 1, art. 187 § 1 oraz art.191 Ordynacji podatkowej, poprzez nałożenie kary porządkowej w sytuacji, w której nie zostały spełnione...

I GSK 382/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

stronę o zakończeniu postępowania celnego w rozpoznawanych sprawach i zgodnie z art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz...
postępowania sądowego,, - naruszenie art. 140 Ordynacji podatkowej w związku z art. 154 § 1 p.p.s.a. poprzez uznanie, że wniesienie przez stronę ponaglenia do organu...

I GSK 384/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

o zakończeniu postępowania celnego w rozpoznawanych sprawach i zgodnie z art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz...
do umorzenia postępowania sądowego,, - naruszenie art. 140 Ordynacji podatkowej w związku z art. 154 § 1 p.p.s.a. poprzez uznanie, że wniesienie przez stronę ponaglenia...

I SA/Łd 1399/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-14

albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej)., W sprawie oznaczonej sygnaturą I SA/Łd 943/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził...
, iż datą tą był 1 czerwca 2007 roku. Zgodnie zaś art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) załatwienie sprawy wymagającej...
1   Następne >   +2   +5   8