Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 876/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

' oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r...
. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne nakazuje stosowanie przepisów Działu III ordynacji podatkowej do ponoszenia opłat za usługi wodne, przy czym uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Łd 359/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 u.p.w. w wysokości 6,50 zł; 2. za II kwartał - w terminie...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja podatkowa'. Dodała przy tym, że jakkolwiek art. 300 ust. 1 u.p.w....

II SA/Łd 360/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo...
24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja...

II SA/Łd 358/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

: 1. za I kwartał - w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U....
rocznej z dnia 24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej...

II SA/Łd 400/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

kwartalnych ratach, a każda z nich płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji rocznej - art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w art. 300 ust. 1 zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201...

II OSK 3462/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800) w zw. z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne w wysokości po 18.615 zł. Przedmiotowa informacja...
podkreślił nadto, że ustawa Prawo wodne zawiera odesłanie do działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm...

II SA/Bk 351/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-11

uzasadnia - na mocy art. 300 Prawa wodnego - wśród Ordynacji podatkowej poszukiwać trybu właściwego do kwestionowania tej informacji, w przypadku, gdy po dacie...
jej wydania zaistnieją okoliczności wskazane w Ordynacji podatkowej, a nieuwzględnione w ustawie Prawo wodne. Z możliwości tej mogą korzystać obie strony postępowania zarówno...

II SA/Bk 350/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-11

uzasadnia - na mocy art. 300 Prawa wodnego - wśród Ordynacji podatkowej poszukiwać trybu właściwego do kwestionowania tej informacji, w przypadku, gdy po dacie...
jej wydania zaistnieją okoliczności wskazane w Ordynacji podatkowej, a nieuwzględnione w ustawie Prawo wodne. Z możliwości tej mogą korzystać obie strony postępowania zarówno...

II SA/Bk 600/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-29

ich niezastosowanie pomimo istnienia wątpliwości prawnych co do zastosowania przepisu art. 21 § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 300 ustawy Prawo...
jest odpowiednie zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, skoro do ustalenia ilości wód podziemnych ma być stosowany pomiar (art. 272 pkt 11 Prawa wodnego), a urządzenia...

II SAB/Sz 65/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-19

, w tym w jej rozdziale 9 kwestie dotyczące nadpłat. W ust. 2 -5 art. 300 ustawy Prawo wodne ustawodawca enumeratywnie wskazał, które zapisy Działu III ustawy ordynacja podatkowa...
podatkowej, to tym samym nieuprawnionym jest uznanie, że w zakresie tym, organ nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ordynacji. Zgodnie z przepisami rozdziału 9 art. 72...
1   Następne >   +2   +5   +10   60