Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

FSK 637/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

. 93 par. 1 Ordynacji podatkowej z istniejącej Spółdzielni na Spółkę, skoro ta pierwsza do listopada prowadziła działalność gospodarczą., Zdaniem Izby Skarbowej odmienna...
przekształceń. Stosownie natomiast do przepisów art. 93 par. 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie...

III SA 3171/00 - Wyrok NSA z 2002-08-27

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności, które zgodnie z art. 248 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
Ordynacji podatkowej po rozpatrzeniu odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'M.D.' w Ś. od decyzji Izby Skarbowej we W. z dnia 20 marca 2000 r...

II GSK 14/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem., Spółdzielnia Mieszkaniowa w D. podniosła zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej poprzez...
błędną wykładnię dotyczącą zawieszenia biegu terminu przedawnienia oraz art. 70 § 1 w zw. z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26...

II FSK 1423/15 - Wyrok NSA z 2017-09-22

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). W ocenie organu Skarżąca i J. M. nie zgłosili we 'właściwym czasie' w rozumieniu art. 116 Ordynacji...
Ordynacji podatkowej. Organ stwierdził, że wartość wskazywanego mienia była przez Skarżącą zawyżona. Nie jest zaś wystarczające wskazanie mienia, z którego egzekucja...

FSK 2219/04 - Wyrok NSA z 2005-09-08

Charakter dotacji celowych z budżetu państwa, w zw. z treścią art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
dotyczących należności budżetowych z naruszeniem przepisów o właściwości skutkowałoby ewentualnie nieważnością decyzji na podstawie art. 247 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

SA/Rz 2339/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-26

podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. zwana dalej Ordynacją podatkową/ - gdy ustalenia dotyczą podatków i innych należności budżetowych, których określanie lub ustalanie...
stycznia 1998 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, która także w art. 16 wiąże właściwość rzeczową organów...

III SA/Wa 39/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-23

Skarbowej w W. na podstawie art. 233 § 1, art. 21 § 1 pkt 2, art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) oraz art. 10...
również w odwołaniu rażące naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 14, art. 120, art. 121, art. 122, art. 124, art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 2204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-25

o uchylenie powyższej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji inspektora kontroli skarbowej i zarzuciła, że podjęto jaz naruszeniem:, - art. 233 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...
dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.995.376 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 1.564.443,40 zł;, - art. 121 Ordynacji podatkowej polegającym na podjęciu decyzji...

I SA/Ka 2366/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-02

1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w R. z dnia 7 czerwca 2002 r., (...), określającą Spółdzielni...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a więc nie stanowi naruszenia prawa. Sąd ocenił także zupełność uzasadnienia zaskarżonej decyzji i stwierdził jej zgodność...

III SA 334/00 - Wyrok NSA z 2001-05-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./,, - naruszenie prawa materialnego wskutek błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania...
nr 27 poz. 111 ze zm./ - obecnie art. 72-78 Ordynacji podatkowej,, c/ art. 77 i 183 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   8