Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

III SA 36/00 - Wyrok NSA z 2001-01-19

1. Zakres pojęcia strony w art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest szerszy niż w art. 28 Kpa i obliguje...
obowiązkiem podatkowym lub którym może być przyznane określone uprawnienie, mogą być tylko te podmioty, które oprócz podstawy procesowej, jaką stanowi art. 133 ordynacji...

II FSK 563/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./. Ustawa ta nie przewiduje udziału organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony /art. 133...
w tym postępowaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przeciwieństwie do uregulowań Kpa nie przewidywały możliwości...

I SA/Gd 2553/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. oraz art. 3[2] ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie...
rozstrzygnięcia Izba Skarbowa powołała art. 233 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 220 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

FSK 1654/04 - Wyrok NSA z 2005-04-28

Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu swych zarzutów strona podniosła, iż nie naruszyła przepisów, a sporną kwotę 100.000 zł przeznaczyła na cele statutowe. Wkład gotówkowy...
i niepełnej analizie materiału dowodowego zebranego w sprawie, naruszając tym samym art. 122 i art. 191 Ordynacji podatkowej., 8. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor...

I SA/Lu 1254/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

wykonujące wyłącznie cele statutowe. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa działając na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
są zarzuty naruszenia przepisów art. 122, art. 187 par. 1, art. 191 i art. 210 par. 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przeto zaskarżona decyzja oraz utrzymana nią w mocy decyzja...

III SA 3159/01 - Postanowienie NSA z 2002-05-16

Sprawa ze skargi Tadeusza W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2001 r. (...) w przedmiocie - zezwolenia na nabycie akcji postanawia - dopuścić Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją do postępowania sądowego w niniejszej sprawie.

III SA 909/94 - Wyrok NSA z 1995-01-04

prawnymi., 2. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalnia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych od obowiązku podatkowego w podatku...
za rok podatkowy 1993 w kwocie 17 754.000 zł. Organy podatkowe obu instancji stanęły na stanowisku, że podatnik będący Spółdzielnią w chwili, gdy osiągnął dochód z mocy...

III SA 1429/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Tak określiwszy cel społecznie użyteczny w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, ustawodawca w przypadku ulg podatkowych z art. 16 ust. 1...

K 13/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-16

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ - jest niezgodny z art. 1 i art. 67 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawionymi w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.~Orzeczenie nie jest ostateczne. Podlega, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, rozpatrzeni...

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ dokonał przypisu dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych...
Przedsiębiorstwu-Spółce. W uzasadnieniu organ podatkowy wyjaśnia, iż w wyniku wstępnej kontroli zeznania podatkowego za 1992 r. stwierdzono zaniżenie podatku na skutek...
1   Następne >   2