Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1971/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

przepisów prawa materialnego Sąd I instancji stwierdził, że rozstrzygając sprawę organy wprawdzie wadliwie powołały się na art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej stosowany...
III Ordynacji podatkowej, ale jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o finansach publicznych. Tymczasem w ustawie tej znajduje się art. 64 ust. 1 zgodnie...

II SA/Po 736/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734), art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
, w związku z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej właściwy organ na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości w przypadkach uzasadnionych...

I SA/Lu 633/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

wykonaniu w całości Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137...
, licząc od pierwszego dnia po jego złożeniu., Po przeprowadzeniu w trybie art. 229 ordynacji podatkowej dodatkowego postępowania organ odwoławczy uznał, iż strona nie miała...

IV SA/Gl 366/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-24

Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych., W motywach tej decyzji wskazano, iż wnioskiem z dnia [...] I. K. wystąpiła o umorzenie wierzytelności...
lub rozkładania na raty należności pieniężnych miasta i jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów...

III SA/Łd 868/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-15

Wniosek J. Z. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na pismo pozostawiające bez rozpoznania wniosek w sprawie zarzutów na postepowanie egzekucyjne postanawia odmówić J. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych R.A.

IV SA/Wr 172/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

instancji zaliczania zaliczki podatkowej i składki do dochodu prowadzona od lat, nie jest zgodna z Ordynacją podatkową, która składek na ubezpieczenia nie zalicza...
społecznej oraz otrzymywanego wcześniej dodatku mieszkaniowego. Przepisy Ordynacji podatkowej nie mają związku z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego. Ustawy podatkowe...

IV SA/Wr 261/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

wykazanej straty ze źródła przychodu, całkowicie zlekceważył zapis Ordynacji podatkowej, w której wyraźnie określono, że dochodem prowadzącego działalność gospodarczą...
w tym do ordynacji podatkowej, o której mówi zainteresowany (o czym stanowi między innymi powołany przez organ wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2004 r. sygn. akt I SA 2668/03...

III SA/Gl 994/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-14

1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) przyjmuje się z kolei, że ważny interes publiczny powinien być oceniany wielopłaszczyznowo...
władzy publicznej (zob. S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2004, s. 255)., Ponadto należy mieć na uwadze...

III OSK 1299/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

- j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz, 1243 w zw. z art. 72-73, art. 76 ustawy z 29 sierpnia 1997 r, - Ordynacja podatkowa - j.t....
Ordynacji podatkowej, które to przepisy nie miały zastosowania w sprawie, bowiem nie odwołuje się do nich powyżej analizowane pojęcie 'dochodu'., Uznając natomiast...

II SA/Wa 2125/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

wydania decyzji administracyjnej' (J. Zimmermann 'Ordynacja podatkowa', s. 212 - pogląd powołany w 'Komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego'. M. Matan, Cz...
1   Następne >   2