Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II OSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-02-25

naruszenie art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 57 ust. 7, 59j ust. 1, 59g ust. 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane wobec...
możliwość nałożenia omawianej kary. Ostatecznie skarżący zwrócili uwagę na mające w sprawie odpowiednie zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej tj. art. 68 § 1 w związku...

I GSK 2512/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

, można przypisać moc dowodową, którą polskim dokumentom przyznaje się na mocy art. 194 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego. Takie dokumenty...
w skardze przepisy postępowania - art. 122, art. 192, art. 190 § 1 i 2 oraz art. 187 Ordynacji podatkowej., W skardze kasacyjnej I. H. - P.W. [...] zaskarżył w całości...

VI SA/Wa 1137/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.; dalej: Ordynacja Podatkowa), art. 72 § 1 pkt 1 w związku z art. 51 § 1, art. 53 § 1 i art. 53 § 4 Ordynacji...
wystawienia tytułu zgodnie z art. 27 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe...

II FSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

administracyjnej. Ponadto skarżąca podniosła zarzut procesowania przez organy obu instancji w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, mimo, że sprawa nie mieści...
gminy. Gmina nie miała jednak interesu prawnego, gdyż żaden przepis ani ustawy o dochodach jednostek samorządowych, ani Ordynacji podatkowej ani też ustawy o finansach...

I SA/Go 825/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-26

Ordynacji podatkowej w związku z art.262 Kodeksu celnego poprzez wybiórczą i sprzeczną z logiką oraz doświadczeniem życiowym ocenę materiału dowodowego, w szczególności...
uzupełniającej opinii biegłego,, - art.194 §1 i 3 Ordynacji podatkowej w związku z art.262 Kodeksu celnego poprzez nieskuteczne podważenie, a w zasadzie próbę podważenia, mocy...

VIII SA/Wa 634/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23

§ 1, art. 122, art. 180, art. 187 § 1, art. 188 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej, niepełne zebranie materiału dowodowego...
art. 216 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41 poz. 214; dalej: ustawa...

II GSK 72/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

jej wierzytelności, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej, wynika z art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych a ta norma nie zawiera żadnych...
zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, Sąd podał, że uprawnienie rady gminy...

II GSK 2516/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

u.f.p.) powołane przez skarżącą regulacje wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm., dalej o.p.) znajdują...
podstaw dokonania zwrotu stwierdzonej nadpłaty poprzez brak możliwości zastosowania Ordynacji podatkowej,, 2) art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r...

III SA/Po 808/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (t.j. 2017,poz. 201). Przyjęto w tym orzeczeniu, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego...
i 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do obowiązku zwrotu nienależnie pobranej dotacji - stwierdzanego decyzją deklaratoryjną - prawo wierzyciela...

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r., Nr 75, poz. 802...
celnego., Sąd wskazał, że z godnie z art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262 Kodeksu celnego organ administracji celnej zawiesza postępowanie celne...
1   Następne >   +2   +5   10