Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1855/15 - Wyrok NSA z 2017-03-21

oraz substancji niebezpiecznych i rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem przydomowych zbiorników na olej opałowy (typu dwu płaszczowego lub jednopłaszczowego z wanną...

II SA/Kr 294/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-09

do ich transportu, z wyłączeniem przydomowych zbiorników na olej opałowy (typu dwu płaszczowego lub jednopłaszczowego z wanną wychwytującą) o pojemności nie przekraczającej 3 m3...

II SA/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-25

domu i na poczet wszystkich opłat ( około 300, 00 zł miesięczni) przekazują łącznie kwotę 200 zł. Nadto rokrocznie zakupują we własnym zakresie olej napędowy do ogrzania...
na ten cel 2.000 zł. Do pisma dołączona została kserokopia faktury VAT na zakup oleju za zakup oleju opałowego, na kwotę 2.099 zł, Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia...

II SA/Wr 863/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach z dnia 29 maja 2013 r. nr XXXVIII/233/13 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Gminy Mysłakowice na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Gd 633/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-19

, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów...