Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

, nieoczyszczonych, po wyładunku materiału zagrażającego środowisku ciekłego i.n.o. (olej opałowy ciężki) 90 UN 3082 bez prawidłowej oficjalnej nazwy przewozowej towaru; 2. 300 zł...
zagrażającego środowisku i.n.o. (olej opałowy ciężki) 90 UN 3082 bez sekwencji: 'PRÓŻNY WAGON-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK:'; 3. 300 zł za sporządzenie dokumentu przewozowego...

III SA/Łd 396/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

, w którym był przewożony, do różnych odbiorców, olej opałowy w ilości 5700 litrów klasyfikowany do pozycji CN 2710. Przedmiotowy towar przewożony był bez uprzedniego...
ciężarowego (autocysterny) marki MAN, o numerze rejestracyjnym [...], w którym był przewożony do różnych odbiorców olej opałowy w ilości 5700 litrów (według oświadczenia...

VI SA/Wa 1292/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-17

autocysterną wykonując w tych dniach prace w warsztacie., Z przedłożonej faktury z dnia [...] marca 2004 r. wynika, iż spółka zakupiła dla siebie olej opałowy lekki...
, iż nieprawidłowo odczytano dokument przewozy, z którego wynika, że nie było przewożone paliwo do silników diesla lecz olej opałowy zakupiony na potrzeby własne...

III SA/Wr 646/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-19

. W decyzji stwierdził, iż przeprowadzona została analiza ryzyka w zakresie przemieszczania na terytorium kraju towaru o nazwie olej WAR przeznaczonego do celów opałowych...
działań organów na zdefiniowanych obszarach ryzyka, do których należy m.in. obrót paliwami płynnymi., W ocenie organu I instancji, olej opałowy WAR należało zaliczyć do grupy...

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...
rozpoczęcia przewozu '2017-07-06+02:00'. W rubryce informacje o towarze zgłoszono kod [...], rodzaj towaru: olej opałowy, ilość towaru 2000,0 l. W aktach administracyjnych...

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...
m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...

VI SA/Wa 10/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

olej opałowy lekki załadowany automatycznie przez urządzenie nalewcze w O. sp. z o.o. w W. na własne potrzeby Skarżącego, który handluje paliwami. Kierowca zaznaczył...
, o strukturze płynnej (olej opałowy). W tej sytuacji zasadnym wydawałoby się poddanie pod ocenę również kwestii posiadania zezwolenia kategorii I, ponieważ stwierdzone wartości...

VI SA/Wa 299/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

przewożony był olej opałowy klasyfikowany do kodu CN 2710, tj. towar objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Przewóz 4000 litrów w/w towaru...
ust. 1 i 2, art. 9 ustawy SENT i stwierdził, że podmiot wysyłający nie wykonał obowiązku zgłoszenia w systemie SENT przewozu 4 000 litrów oleju opałowego, czyli towaru...

VI SA/Wa 2085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej opałowy, który zanieczyszczał połączony z tą rurą. gumowy przewód...
rzeczy. Podczas oględzin przyczepy, stwierdzono, że z zamontowanej pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej...

III SA/Gl 478/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-22

niebezpiecznych,, - rozpiskę odbiorców., Według informacji zawartej w zgłoszeniu o numerze referencyjnym, [...],obejmowało ono olej opałowy w ilości [...] itrów klasyfikowany...
ustawy o transporcie drogowym., Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie towar (olej opałowy klasyfikowany do pozycji CN 2710, podlegający...
1   Następne >   +2   +5   +10   19