Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 2565/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

). Zgodnie z treścią powołanego punktu: 'do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane...
Do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane jest wykorzystywanie do celów ogrzewania...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych,, 2) olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego.', Wyżej...
( Dz.U. Nr 196, poz. 1200 ze zm.), w której przez paliwa rozumie się paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy...

II SA/Kr 521/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-27

ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego, a z paliw ciekłych lekki olej opałowy...
definiuje jedynie paliwa gazowe, a uchwała SWM dopuszcza do stosowania, prócz paliw gazowych, lekki olej opałowy. Definicję lekkiego oleju opałowego można odnaleźć w art...

II SA/Rz 484/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-22

oleju opałowego na kwotę 26.637 zł po wygaśnięciu umowy dostawy, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odmowę wypłacenia nauczycielowi zasiłku...
dyscypliny finansów publicznych. I to zarówno podnoszona w motywach uchwały kwestia zakupu oleju opałowego - w tej sprawie Zarząd Powiatu nawet nie kierował stosownego...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

związanych z zakupem nawozów i oleju opałowego (k. 436)., W tym miejscu należy wskazać, iż skarżąca nie uczyniła zadość obowiązkowi nałożonemu na nią we wzmiankowanym...

II OSK 1810/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

jest umieszczenie na małym terenie - pomiędzy halami produkcyjnymi a lakierniami, magazynów do przechowywania materiałów niebezpiecznych, zbiorników na olej opałowy i innych...

IV SA/Po 98/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

, oleju opałowego, energii słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odnawialnych z biomasy wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania węgla., Z art. 94 Konstytucji RP wynika...
w planie miejscowym zapis zakazu stosowania węgla jest połączony z dopuszczeniem stosowania indywidulanych systemów grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju...

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

się zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I to zarówno podnoszona w motywach uchwały kwestia zakupu oleju opałowego - w tej sprawie Zarząd Powiatu...

II SA/Sz 108/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

ust. 6 ww. uchwały zawarto zapis o treści, iż dopuszcza się na terenie objętym planem 'ogrzewanie gazowe lub olejem opałowym, czasowo paliwem stałym'., Zdaniem skarżących...

II SA/Bd 558/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-31

Sprawa ze skargi P. M. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdza nieważność § 3 ust. 1 pkt 6, § 3 ust. 1 pkt 9, § 9 oraz części graficznej, stanowiącej załącznik nr [...] zaskarżonej uchwały - w zakresie, w jakim odnoszą się do terenu oznaczonego symbolem 86.19-U8, 2. zasądza od Gminy M. T. na rzecz skarżącego P. M. 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...
1   Następne >   2