Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 390/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

sodowego stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia...
błędne uznanie, że ciężki olej opałowy zużywany w tej instalacji musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, o których mowa w § 2 pkt 2 powołanego...

IV SA/Wa 538/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-04

. A. w O. zarządził, aby w instalacji do wytwarzania mas włóknistych i produkcji papieru stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie...
rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia., Podkreślono, że w przedmiotowej instalacji ciężki olej opałowy wykorzystywany jest w dwóch urządzeniach: w kotle sodowym...

VIII SA/Wa 43/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

instalacji energetycznej elektrowni. Analizy prób pobranego oleju wykazały, że stosowany ciężki olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki...
, i warunków, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe (Dz.U. nr 4, poz. 30), dalej jako rozporządzenie Ministra Gospodarki. W każdej z badanych próbek przekroczona...

IV SA/Wa 496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-10

z siedzibą w O., do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki określone w § 2 pkt 2...
w O., aby do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra...

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...
rozruchu instalacji, może nie odbiegać znacząco od emisji w warunkach normalnego jej funkcjonowania, a nawet może być mniejsza, z uwagi na to, że lekki olej opałowy...

IV SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

nr [...]. Jak wskazał organ, z uzyskanych od spółki P. informacji wynika, że wskutek przelania zbiornika, olej opałowy rozlał się po powierzchni ziemi, a z uwagi na nachylenie terenu...
przesłuchanie świadków co do daty zdarzenia, w tym podmiotów dostarczających olej w badanym okresie, co do zakresu powstałej szkody i jej skutków zewnętrznych...

II SA/Go 207/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej powinny...
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust...

IV SA/Wa 484/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

. podkreślił także, iż wytwarzany przez niego olej opałowy [...] produkowany jest w 60 % z olejów bazowych sprowadzanych z rafinerii, a oleje odpadowe stanowią zaledwie 40...
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, które w jego przekonaniu nie zachodziły. Decyzją odmowną uniemożliwiono więc jego przedsiębiorstwu jakąkolwiek działalność wytwarzania olej...

IV SA/Wa 2871/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

zbiorników na olej opałowy zakwalifikowanych pod kodem 15 01 10, oraz 0,12 Mg (12 sztuk) odpadów w postaci butli po gazach technicznych, zakwalifikowanych pod kodem 15 01. 11...
są również przez niego wykorzystywane w gospodarstwie., W tych okolicznościach organ uznał, że przedmioty postępowania tj. 100 sztuk zbiorników na olej opałowy oraz 12 sztuk butli...

IV SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

przemieszczania odpadów. Organ wezwał skarżącego do zagospodarowania na terytorium kraju 100 sztuk odpadów w postaci zbiorników na olej opałowy (kod 15 01 10) oraz 12 sztuk odpadów...
- w krajowej instalacji w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów - w postaci zanieczyszczonych zbiorników na olej opałowy nie narusza przepisów prawnych przytoczonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   15