Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Rz 68/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

wyjaśnienie przez skarżącego jego sytuacji finansowej. Strona nie wskazała bowiem konkretnie, ile wynoszą jej comiesięczne wydatki na poszczególne cele oraz nie ujawniła...
źródła pochodzenia środków na pokrycie powyższych przez co uniemożliwiła dokonanie analizy jej możliwości płatniczych., Składając obecnie kolejny wniosek o prawo pomocy...

II SA/Gl 556/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-22

z nieruchomością, na której ujawniło się źródło szkody, ale także podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości położonej w pobliżu nieruchomości sprawcy szkody...
jednego postępowania powinno się oceniać kwestię podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znalazło się źródło powstania szkody oraz podmiotu...

II SA/Kr 93/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-06

. W obrębie tej działki istnieje odkopany lokalny drenaż odprowadzający wody z wypływającego powyżej naturalnego źródła. Drenaż został wykonany w poprzek przedmiotowej...
granicy z działką nr B. . Południowo-wschodnia część tej działki posiada wyraźnie podmokłą część, która stanowi naturalne źródło. W obszarze działki nr A. powyżej granicy...

VIII SA/Wa 629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

w W. Oddział w R. został wykreślony, a wpisano jako podmiot 'właściciel nieustalony'. Jednocześnie ustalono, że nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, nie ujawniono...
innych źródeł, które mogły być pomocne przy ustaleniu właściciela nieruchomości. Ponadto Wójt w wydanej decyzji zadeklarował, że wystąpi ponownie do Starostwa Powiatowego w R...

II SA/Gd 156/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

skarżący swój interes prawny wywodzi z faktu pozostawania użytkownikiem gruntów i wód jeziora S., ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla działki...
:, a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,, b) znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź...

II SA/Po 635/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-25

niepoparte żadnym dokumentem i nie podaje źródeł uzyskanych informacji, a zatem nie można stwierdzić ich autentyczności. Dalej odwołująca się podniosła, że zaskarżona decyzja...
źródłem i nie odnosi się w ogóle do podnoszonej przez stronę kwestii składowania gruzu i 'pokonstrukcyjnych' odpadów typu asfalt na terenie tej nieruchomości...

II SA/Bk 263/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-13

użytek 'Ws' został ujawniony zarówno w ewidencji gruntów i budynków, jak i w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. NSA podkreślił...
własność stanowią grunty, tego własnością jest woda. W takim przypadku własność gruntu przesądza o własności wody. W tym kontekście fakt ujawnienia Gminy C. B...

II SA/Sz 368/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-26

[...] W uzasadnieniu wniosku strona podała, że podczas prac budowlanych na terenie nieruchomości [...] (dawniej [...]) zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które istniały...
, że przesłanka ujawniona podczas prac budowlanych na terenie nieruchomości w dniu [...], istotna z punktu widzenia wnioskodawcy, tj. firmy 'S', nie może być brana pod uwagę...

II OSK 160/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

w [...] roku jako nieruchomości wolnej od obciążeń oraz kolejne pismo Starostwa zawierające wyjaśnienie, że rów nie został ujawniony w rejestrze ewidencji gruntów., W odpowiedzi na skargę...
stan faktyczny, niekoniecznie związany w prawnie uregulowanymi sposobami korzystania z wód i istniejący niezależnie od jego ujawnienia w urządzeniach rejestrujących...

II SA/Kr 1445/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-08

działki nr [....] , powstanie na działce [....] źródeł odprowadzających wody z terenu nadwiezionego, gdyż działki te rozdziela rów melioracyjny, który przechwytuje...
, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł -ze szkodą dla gruntów...
1   Następne >   +2   +5   +10   27