Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 1178/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Administracyjnego w Warszawie, że fakt związania sądu w postępowaniu cywilnym treścią decyzji komunalizacyjnej, która stanowiła źródło ujawnienia w księdze wieczystej...
., III CZP46/7, że 'W sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości - ujawnionego w księdze wieczystej na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej zgodnie...

I SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-18

przekazania nieruchomości na własność [...] Związku Spółdzielni [...] '[...]' w zamian za majątek byłych spółdzielni zdrowia była podstawą do ujawnienia w księgach...
wieczystych własności objętych wykazem nieruchomości stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. Nieujawnienie prawa własności nabytych...

I OSK 90/09 - Wyrok NSA z 2009-02-26

do ujawnienia w księgach wieczystych własności objętych wykazem nieruchomości stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. Nieujawnienie prawa...
za majątek byłych spółdzielni zdrowia była podstawą do ujawnienia w księgach wieczystych własności objętych wykazem nieruchomości stanowiących załącznik...

I OSK 3078/19 - Wyrok NSA z 2020-08-10

i na jego podstawie był ujawniony w księdze wieczystej. Postanowienie to korzystało z domniemania wynikającego z przepisu art. 1025 § 2 k.c., zgodnie z którym osoba...
na rzecz Skarbu Państwa na podstawie postanowienia, które zostało prawomocnie zmienione., W ocenie Sądu I instancji w niniejszej sprawie ujawnione zostały zatem...

I SA/Wa 11/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

następuje przez wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 2 Kpa. Zaświadczenie takie jest podstawą ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności gruntu zajętego...
[...] dokonana została modernizacja ewidencji gruntów, w której w obr. [...] T. i W. R. ujawnieni zostali jako właściciele gruntów oznaczonych numerami...

I SA/Wa 1133/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

działkę ew. nr [...], przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...] i zostało ujawnione w księdze wieczystej dla ww. nieruchomości...
Państwa uzyskał z dniem [...] w drodze zasiedzenia (postanowienie Sądu Rejonowego w [...] sygn. akt [...] z dnia [...]) i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej...

I SA/Wa 1129/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

, obejmująca m.in. działkę ew. nr [...], przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...] i zostało ujawnione w księdze wieczystej dla ww...
[...]) w [...] Skarb Państwa uzyskał na podstawie umowy sprzedaży (akt notarialny: Rep. [...] z dnia [...]) i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie...

I SA/Wa 1132/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

nieruchomością, obejmująca m.in. działkę ew. nr [...], przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...] i zostało ujawnione w księdze wieczystej...
[...]) w [...] Skarb Państwa uzyskał z dniem [...] w drodze zasiedzenia (postanowienie Sądu Rejonowego w [...] sygn. akt [...] z dnia [...]) i prawo to zostało ujawnione...

I SA/Wa 1131/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

, obejmująca m.in. działkę ew. nr [...], przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...] i zostało ujawnione w księdze wieczystej dla ww...
[...]) w [...] Skarb Państwa uzyskał na podstawie umowy sprzedaży (akt notarialny: Rep. [...] z dnia [...]) i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej...

I SA/Wa 1130/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

Nadleśnictwa [...] i zostało ujawnione w księdze wieczystej dla ww. nieruchomości., Województwo [...] wniosło od powyższej decyzji odwołanie, po którego rozpoznaniu...
(postanowienie Sądu Rejonowego w [...] sygn. akt I [...] z dnia [...]) i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w [...] - KW...
1   Następne >   +2   +5   11