Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I OPS 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-11

poz. 1270 ze zm./ uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. O interesie prawnym w rozumieniu powyższego przepisu, można mówić wówczas...
interesu prawnego skarżącego., Istnienie uprawnienia do wniesienia skargi wywołuje ze strony sądu powinność rozpoznania jej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...

I SA/Wa 220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. O interesie prawnym w rozumieniu powyższego przepisu można mówić wówczas, gdy ma ono oparcie w przepisach prawa. Chodzi...
tu zarówno o przepisy prawa materialnego, jak i procesowego. Istnienie związku pomiędzy chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym a aktem administracyjnym...

FPS 1/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-29

pojęcia 'strona postępowania administracyjnego' i stanowi że 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Podmiot występujący w postępowaniu na prawach strony nie ma w nim ani interesu prawnego, ani obowiązku w rozumieniu art. 28...

IV SA 1197/97 - Wyrok NSA z 1997-12-03

przepis art. 64 ust. 2 cyt. ustawy zastrzegał bowiem, że 'uwłaszczenie nie może naruszać interesów osób trzecich, a w niniejszej sprawie następcy prawni byłego właściciela...
W państwie prawnym nie powinno ulegać wątpliwości że w konkurencji z uprawnieniami osób prawnych art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy...

VII SA/Wa 1601/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-01-30

prawnych. Niezależnie od powyższego, w ocenie Ministra, nie występuje podnoszona we wniosku sprzeczność między przepisem ustawowym, a unormowaniem zawartym w rozporządzeniu...