Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Op 79/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu...
. W. jest bezczynność Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w udostępnieniu informacji publicznej dotyczącej wniosków złożonych w ramach projektu...

II SAB/Łd 101/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-08

ze skargi A Spółka jawna z siedzibą w Ł. na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Marszałka Województwa...
[...] do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku A Spółka jawna z siedzibą w Ł. z dnia 13 października 2011 r. w części, w jakiej informacja...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

Obywatelskiej [...] na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

Art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198, Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. 2004 nr 240 poz...
., wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności:, art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

publicznego /art. 2 Konstytucji RP/ i zasady wolności prasy /art. 14 Konstytucji RP/ oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów...
władzy publicznej /art. 61 Konstytucji RP/, a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji /art. 54 ust. 1...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

IV SA/Gl 328/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

oraz inne znaczące, z punktu widzenia danego rodzaju pomocy, informacje. W ramach jednego projektu możliwe jest udzielanie różnych rodzajów pomocy publicznej. Istnieje jednoczesna...
Przedsiębiorczości [...], po drugie - nie wskazał również innych, znaczących z punktu widzenia rodzaju pomocy publicznej informacji., Podniósł, że w polu dotyczącym wielkości...

I SA/Sz 779/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-02

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BiP) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa...
wnioskował o udzielenie pomocy publicznej do powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 30% danej uprawy na powierzchni...

I SA/Wa 2417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

, stosownie do art. 7 k.p.a., jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza to możliwości organu administracji publicznej wynikających...

I SA/Sz 812/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-04

Informacji Publicznej (BiP) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po zakończeniu...
. Producent wnioskował o udzielenie pomocy publicznej do powierzchni:, - upraw rolnych (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych), na której wystąpiły szkody w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   85